Apr 25, 2012

Firefox 12: Simpler Update and 85 Improvments

Theo tin từ Mozilla blog, Bản Firefox 12 đã ra lò với chức năng chính là

1. Simple (Silent) Update, giống Chrome
2. và 85 cải thiện

Ngoài ra, không thấy Firefox thông báo cải thiện nào về performance
của Firefox.

Có lẽ những người dùng khó tính và care về privacy của họ sẽ không hài
lòng nếu thiết lập này được bật mặc định.
Nhưng dù sao, Mozilla Firefox là PMNM nên người dùng sẽ dễ tính và tin
tưởng hơn.

http://blog.mozilla.org/blog/2012/04/24/firefox-introduces-a-simpler-update-process-and-more-than-85-improvements-to-developer-tools/
http://blog.mozilla.org/futurereleases/2012/02/03/improving-the-firefox-update-experience/

--

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not
limited Linux Users' Groups,
Free and Open Sources forums, mailing lists, the obove is my personal
opinion and is *not*
the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

No comments: