May 19, 2012

Fix Skype's unstable volumn bug on Linux (Ubuntu 12.04)

Fix lỗi: Âm lượng không ổn định, lúc to lúc nhỏ, có tạp âm như gió táp,
bão bùng làm mủi lòng người xa xứ khi chạy skype 2.5 (rất cũ) trên Linux

No comments: