Aug 22, 2012

Cáp quang nối Nhật Bản và Sinh (Việt Nam), dài 7800km, 40Gbps, lag time 3ms (ba mili giây). Khá nhỉ? http://www.bbc.co.uk/news/technology-19275490

No comments: