Oct 9, 2012

Phần mềm quản lý dự nào nào?

A: Em xin lỗi trước vụ troll: MS Project làm được việc đó.

Redmine làm được, nhưng thủ công.

Nhưng bác đừng hy vọng vào tool quản lý nào tự động quản lý được tới mức
đó.

Bác thử thêm: www.projectmanager.com

Quản lý budget: MS Project, ProjectManager.com làm được.
Quản lý task: MS Project, ProjectManager.com, Redmine làm được.
Tham chiếu chéo (task dependency) thì MS Project, ProjectManager.com đều
làm được.

Xem thêm: http://www.redmine.org/boards/1/topics/32755

Q:
Có phần mềm nào hỗ trợ việc biên soạn dự án không các bác nhỉ? Ví dụ làm
một dự án xin tiền 10 đồng, phần mềm hỗ trợ tính toán tiền nong cho các
hạng mục, quản lý các tham chiếu chéo v.v... - không tính việc sử dụng
editor và bảng tính.


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source:
http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited Linux Users' Groups,
Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not*
the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

No comments: