Dec 9, 2013

Task/work decomposition - guidelines and rules

Task/work decomposition - guidelines and rules

1. Phân rã theo quy trình.
  Với dự án phát triển phần mềm, có thể phân rã theo thứ tự:
    1) Tìm hiểu yêu cầu
    2) Thiết kế
    3) Lập trình
    4) Kiểm thử.
  Tùy theo quy trình thực tế của dự án để phân chia theo quy trình thích hợp.
 
2. Phân rã theo tổ chức
  1) Bộ phận quản lý
  2) Bộ phận thiết kế
  3) Lập trình
  4) Kiểm thử
  5) Quality assurance
  6) Những người review
  7) Cấp trên, người liên quan, người nhận báo cáo
  Hoặc một ví dụ khác: (Phòng) sales, kế toán, nhân sự, hành chính, IT...
 
3. Phân chia theo thủ tục
  Đây có thể thủ tục của bên A, bên B, quy định của luật pháp và/hoặc các bên liên quan.
 
4. Phân chia theo sản phẩm giao nộp (deliverables)
  Cách làm này đơn giản, trực quan, lấy khách hàng và các sản phẩm giao nộp làm trung tâm.
  Các điều khoản về sản phẩm giao nộp được ghi trong hợp đồng được áp vào schedule.
  Người quản lý dự án theo đó phân rã công việc nhỏ dần theo 1) mục tiêu 2) con người 3) quy trình cần để đạt được sản phẩm đó.
  # Một số người coi đây là practice xấu

5. Phân chia theo hệ thống con
  Một vài "design pattern" như sau:
  - Frontend, backend
  - Client, server
  - Model-View-Control pattern
  - n-tier architecture (layers)
   - Presentation, business, data (3-tier pattern điển hình)

7. Phân chi chức năng con
  Một vài "design pattern" như sau:
  - Màn hình
  - Cơ sở dữ liệu
  - Mạng/phần mềm/phần cứng
  - (Yêu cầu) chức năng/phi chức năng

6. Một vài tips khác:
 - Dùng phần mềm (Libre Project, Microsoft Project, Redmine)
 - Vẽ sơ bộ bằng tay
 - Tìm hiểu quy trình, quy định, thủ tục ở cả bên A và B. *Xây dựng* quy trình nếu cần
 - Breakdown (decompose) tới mức nhỏ nhất có thể
 - Decompose tới mức có thể quản lý được, hoàn thành được, nhưng không quá nhỏ (so với quy mô dự án)
 - Hành động (activity) để đạt được sản phẩm giao nộp (deliverable) khác với công việc cần để làm ra nó
 - Đánh số công việc, nghĩa là có từ điển WBS (WBS dictionary). MS Project, LibreProject đánh số tự động dạng x.y.z... Redmine đánh số tuần tự theo task ID.
 - Dùng MinhMap để tạo WBS và decompose
 - Đặt milestone để kiểm tra tiến độ (khi chạy dự án)
 - Task to: phân rã luôn và ngay thành task con
 - Đặt câu hỏi: Sản phẩm giao nộp trung gian là gì?
 
Tham khảo:

PMI - The Standard for Program Management—Third Edition
PMI - Practice Standard for Work Breakdown Structures
PMI - A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) — Fifth Edition

http://nguyen-vuhung-pmp.blogspot.jp/2012/08/what-is-decomposition-technique-in-pmp.html
http://nguyen-vu-hung.blogspot.jp/2013/03/information-decomposition.html


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

No comments: