Jun 17, 2014

(High level) progress management with Redmine

​Background:
- Product owner, sales person, C-level muốn theo dõi tiến độ dự án bằng Redmine giống như MS Project
- Cần trả lời câu hỏi cho khách hàng: Dự án đã hoàn thành bao nhiêu % chức năng, chạy được bao nhiêu thời gian, đã chi bao nhiêu tiền? (xem thêm: Earned Value)

Hiện trạng:
- Lập trình viên cứ tạo task, code và làm. Họ chỉ nhìn thấy cây mà không nhìn thấy rừng, chỉ thấy từng task mà không thấy tiến độ tổng thể
- Khách hàng và người quản lý muốn biết tiến độ ở mức high level

Kịch bản:

(Để đơn giản, giả sử có) Một dự án gồm 10 module nhỏ và việc thực hiện mỗi module gồm các công đoạn: requirement study, design, coding, unit test (4 công đoạn). Như vậy, số lượng công việc chính bao gồm 10 modules x 4 công đoạn = 40 đầu việc. Ngoài 40 đầu việc chính ra, còn có các gói công việc khác như: dịch thuật, quản lý, kiểm thử tích hợp, release, deploy, họp, báo cáo...

Một số khái niệm:

- Gantt chart
- Earned value management
- WBS, work package, (master) schedule

Một số giải pháp để đo tiến độ (dùng để báo cáo với khách hàng):

1. Redmine EVM (Earned value management)
http://www.redmine.org/plugins/redmine_evm
"This plugin generates line graphical indicators, per Project and open Versions, used in EVM (Earned-Value Management). It shows actual cost (hours reported in log time), planned value (estimated hours indicated in new issue), and earned value distributed in weeks / years."

2. Sử dụng burndown chart - tính lượng công việc còn lại cần để hoàn thành dự án (cách tiếp cận ngược so với EVM).
http://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/PluginCharts
http://www.redmine.org/plugins/version-burndown-charts

3. Import MS project → Redmine.
http://www.redmine.org/plugins/redmine-msp-sync
Hướng dẫn sử dụng: Tạo master plan bằng MS Project, sau đó import plan này vào Redmine. Một cách đơn giản để theo dõi tiến độ là track tiến độ của các work package (được tạo bằng MS Project và imported vào Redmine). Tùy theo nhu cầu, có thể track tiến độ ở mức 1.x, 1.1.x , 1.1.1.x (trong WBS)
 
3. Tạo riêng một tracker trong Redmine có tên là "Master Progress" với các task là module, hoặc module x công đoạn. Với cách làm thủ công này, project manager chỉ cần nhận báo cáo tiến độ từ thành viên, ghi vào các task với tracker đó, export gantt chart và báo cáo khách hàng.

Một số điều kiện cần để theo dõi/quản lý tiến độ tốt hơn:
- Roadmap rõ ràng (ở mức high level) (từ đầu đến cuối dự án)
- Quản lý backlog, change request tốt (phần mờ, đã không có trong master plan khi dự án mới start)
- Plan cho từng sprint rõ ràng
- Kết quả công việc của từng sprint rõ ràng

Ví dụ về Redmine Monitor & Control plugin Dashboard
https://www.flickr.com/photos/vuhung/10190749665/
https://www.flickr.com/photos/vuhung/10190839023/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/vuhung/10190784896/in/photostream/


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

No comments: