Jul 6, 2014

​​​Project Executive Summary Reports

Câu hỏi:
Viết gì trong báo cáo (giữa kỳ) dự án, vừa ngắn gọn, vừa nêu được các điểm chính (nhất) tới quản lý cấp cao hơn và những người liên quan.

1. Major risks:
- Rủi ro chính của dự án
- Hạn chế tới 3 hay 5 rủi ro nổi cộm nhất

2. Major issues:
- Vấn đề (đang gặp phải) chính của dự án
- Hạn chế tới 3 hay 5 vấn đề cần giải quyết luôn và ngay

3. Progress summary
- Dự án hoàn thành bao nhiêu % tiến độ tổng thể, theo từng sprint, so với kế hoạch
- Công việc nào chậm, nhanh?

4. Project health indicator:
- Diễn tả bằng 3 màu giống như đèn giao thông (xanh, vàng đỏ).

The traffic light colors highlight for project management:

(Red): the project needs management attention,
(Yellow): is at risk of not hitting its targets,
(Green): is progressing according to plan.

5. Budget forecast:
- Tiền tiêu được bao nhiêu rồi?
- Với số tiền ấy đã hoàn thành bao nhiêu % khối lượng công việc rồi? (EVM)
- Để làm nốt thì cần chi bao nhiêu? Bao giờ phải chi


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

No comments: