Feb 11, 2015

"bạn không đau đầu về những người ra đi, bạn đau đầu về những người ở lại"

Giữ được nhân viên hay không, phần lớn do sếp (trực tiếp). Anh có đủ lý thuyết và kinh nghiệm về chuyện đó.


Hơn nữa, người ta nói: "bạn không đau đầu về những người ra đi, bạn đau đầu về những người ở lại". Nghĩa là, đi nhiều không phải là vấn đề, vấn đề là người ở lại có làm được việc không.


"Most people don't quit their jobs, they quit their managers"
--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

No comments: