May 16, 2016

アジア撤退企業に共通する「日本式マネジメント」の時代錯誤/Những điểm chung về quan điểm quản lý sai lầm của các công ty phải từ bỏ Asia

アジア撤退企業に共通する「日本式マネジメント」の時代錯誤/Những điểm chung về quan điểm quản lý sai lầm của các công ty phải từ bỏ Asia:

1. ちょっと進出してみてダメだったら引き上げる。本気でアジア進出してほしいですね。 Quan điểm "làm thử" nửa vời khi thâm nhập (thị trường) Asia. Hãy làm thật luôn đi. 
2. 海外進出の問題点(1) 日本式を押し通しすぎる / Áp dụng cách làm kiểu Nhật quá cứng nhắc (và thất bại)
3. 海外進出の問題点(2) 現地人材のマネジメントができない / Nhiều công ty Nhật chỉ outsource cái không phải core tech/biz của họ. Họ không cần người tài ở bản địa. Chuyện người Nhật kém quản lý người bản địa giỏi: Thường thấy 
4. 日本企業がアジアで苦戦するのは「アジアNo.1」思考に原因がある / Đừng cố, vì Trung Quốc nó to lắm
5. 「皆が集まる会議」が多すぎる / Cơ chế ra quyết định chậm, nhiều ringi


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

No comments: