Jun 10, 2012

SCIC nợ gấp 8.4 lần vốn

Và nói chung các công ty nhà nước đều kém

No comments: