Jun 16, 2012

Resolve Project Manager and Functional Manager conflicts

<vuhung>

Trong thực tế, IMO, conflict giữa PM và Functional Managers được giải
quyết theo thứ tự sau:

- Đàm phán nội bộ giữa PM và functional managers
- Raise vấn đề lên cấp cao hơn
- Gần nhất là PMO (nếu có)
- Các cấp lãnh đạo
- stakeholder (có view rộng hơn)

#2
Aube,

Trong sách của Andy Crowe thì lại chỉ rõ là:

- senior management may be called upon to resolve conflicts within the
organization
- if a serious conflict arises between the project manager and the
customer, project sponsor may be called in to help work with the
customer and resolve the dispute

theo Andy vậy chị trả lời cho câu hỏi của Aube là senior manager.

#1
Theo mình thì trong cả 2 đáp án của bạn đều đúng, bản chất ở đây là
nếu Project Manager và Functional Manager không giải quyết được
conflict thì phải submit lên cấp cao hơn của mình để giải quyết (cấp
cao hơn ở đây là Sponsor hoặc Senior Management).


Q:
Ai giải quyết conflict giữa Project Manager và Functional Manager??

Tôi đang làm các bài test thử với IIL PMIQ và Crosswind. Khi có
mâu thuẫn về resource assignment project scope giữa Project Manager và
Functional Manager thì mỗi cái cho đáp án một kiểu. Trong PMIQ thì
conflict/disagreement được giải quyết bởi Sponsor, trong khi đó
Crosswind đáp án là Senior Management. :confused:

Nếu trong khi thi PMP, có cả 2 lựa chọn trên, Sponsor và Senior
Management, thì đâu là đáp án đúng ?
Xin cảm ơn

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source:
http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not
limited Linux Users' Groups,
Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal
opinion and is *not*
the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

No comments: