Jul 4, 2012

CentOS 6.2 Minimal Installation: 666MB, 209 rpms

Nguồn:
http://ftp.jaist.ac.jp/pub/Linux/CentOS/6.2/isos/i386/CentOS-6.2-i386-minimal.iso

- Cài đặt nhanh, nhẹ, remote vmware (local iso file, remote wmware serrver)
- Giao diện tiếng Việt: Hầu như chưa dịch
- GUI anaconda installer
- Nhưng sau khi cài đặt không có GUI (X, desktop environment như gnome)
- Nhẹ: 666MB disk size (lucky number)
- 209 rpms!

No comments: