Jul 1, 2012

So sánh github vs google code

Ví dụ một số chức năng trong Github trong khuôn khổ
- So sánh với Redmine
- So sánh và thay thế Google code
- Với mục đích quản lý dự án

Tiểu kết
- Github tốt hơn Google code (về mặt quản lý issues, tiến độ)
- Chuyển được/nên chuyển từ Google code sang github

1. Quản lý issues
https://github.com/netty/netty/issues?milestone=16&state=open

2. Graphs, dashboard
https://github.com/netty/netty/graphs
- Contributors: Ai đóng góp bao nhiêu
- Commit activities
- Code frequency
- Impact
- Punchcard: Là cái gì nhỉ?

3. Milestones
https://github.com/netty/netty/issues/milestones

4. Creat new issues
https://github.com/netty/netty/issues/new

5. Code browsing
https://github.com/netty/netty

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source: http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

No comments: