Mar 29, 2012

Vietnam Airlines sử dụng Sabre

Sabre là phần mềm quản trị hệ thống Vietnam Airlines đang dùng.
Sự cố VNA gần đây không rõ có liên quan tới Sabre hay đơn thuần chỉ là vấn đề truyền dẫn.

www.sabreairlinesolutions.com/home/products_services

1 comment:

Jetstar Pacific said...

ve may bay cảm ơn bài viết khá hữu ích.