Jan 17, 2014

(Linux) Zorin OS 6 Review

Nhận xét
- Đạt được mục tiêu: Làm cho giao diện thật giống Windows
- Về long term, Zorin không có ý nghĩa nhiều vì người dùng sẽ chuyển sang Ubuntu (main stream của Zorin)
- Repository dùng Ubuntu
- Giao diện màu xanh, start menu giống Windows XP/7
- Dùng Gnome nhưng khá giống KDE (?) Lạ thật
- Sau khi cài đặt, apt-get update bị lỗi


No comments: