Apr 18, 2012

Shutterfly và storage với 30 petabytes dữ liệu

Shutterfly sửa dụng "Erasure Code-based Storage" - một công nghệ khá mới để lưu 30 petabytes dữ liệu. Họ không dùng RAID, không xóa ảnh của users, không resize ảnh của users.


No comments: