Apr 17, 2012

Các dự án "điện tử hóa" khủng

Bộ Công An, Hộ chiếu điện tử, 2013: 5 triệu USD
Bộ Công An, Chứng minh thư điện tử, quý 3 năm 2011: Có lẽ đã chậm. Tin đồn là $250M.
Bộ Tài Chính, Hiện đại hóa hành chính thuế (giao dịch thương mại điện tử), 92 triệu USD
Tổng Cục Hải Quan, Hải quan điện tử 34 triệu USD (Question: Số tiền Việt Nam vay và bỏ ra là bao nhiêu?

http://security.org.vn/hn2012/index.php?option=com_content&view=article&id=54:invitation-letter&catid=25:home&lang=vi
http://nguoixunghekiev.vn/serviceView_352_363_5626.html


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited Linux Users' Groups,
Free and Open Sources forums, mailing lists, the obove is my personal opinion and is *not*
the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

No comments: