Apr 15, 2015

Something about Gsoc and MHST

Đôi điều về Google Summer of Code (Gsoc):
- Số lượng sinh viên Việt Nam tham gia nhiều hay ít?
- Họ có được đánh giá cao trên sân chơi quốc tế không về lập trình & nguồn mở không?
- Rào cản với sinh viên Việt Nam khi tham gia các cuộc thi có tính quốc tế, sử dụng tiếng Anh là gì?
- Làm sao để hỗ trợ sinh viên vượt qua rào cản đó
- Cuộc thi Mùa hè Sáng tạo và Gsoc bổ trợ được cho nhau như thế nào?
- Doanh nghiệp, các trường đại học đồng hành với các sự kiện MHST và Gsoc như thế nào để hiệu quả hơn?

Gsoc 2012:
(Cho "Accepted Projects")
- Tổng số sinh viên toàn thế giới đăng ký: 1073
- Số sinh viên Việt Nam đăng ký: ZERO (có vẻ thế)
   https://www.google-melange.com/gsoc/projects/list/google/gsoc2012

Quan Nguyen: Oauth login for Google and Facebook on OpenWrt routers
https://www.google-melange.com/gsoc/project/details/google/gsoc2012/ntmq90/5668600916475904

Nguyen Hoang Thanh Duc: FUNTIONAL TESTING PLAN FOR THE OFBIZ
https://www.google-melange.com/gsoc/project/details/google/gsoc2012/funnycat1212/5668600916475904

Toàn Phạm Văn: Project 6 - IPv6 attack detector
https://www.google-melange.com/gsoc/project/details/google/gsoc2012/suto/5741031244955648

Chieu Nguyen: Automated test case generation for the K Framework
https://www.google-melange.com/gsoc/project/details/google/gsoc2012/cvnguyen/5668600916475904

Nguyen Anh Tu: Add Xen/XCP support for GRE SDN controller
https://www.google-melange.com/gsoc/project/details/google/gsoc2013/ngtuna/5727390428823552

Gsoc 2013:
(Cho "Accepted Projects")
- Tổng số sinh viên toàn thế giới đăng ký: 1060
- Số sinh viên Việt Nam đăng ký: ZERO (có vẻ thế)
   https://www.google-melange.com/gsoc/projects/list/google/gsoc2013

Phan Quoc Sang: Secure Information Flow by Symbolic PathFinder
Note: Phan Quốc Sang có vẻ là một sinh viên ở UK (không phải Việt Nam)
https://www.google-melange.com/gsoc/project/details/google/gsoc2013/qsphan/5764017909923840

Giang Nguyen: Highfrequency: add inferential methods to highfrequency
https://www.google-melange.com/gsoc/project/details/google/gsoc2013/giangnguyen/5662278724616192

Giang Nam: [IoTSyS] A Discovery Service in OBIX Standardization
https://www.google-melange.com/gsoc/project/details/google/gsoc2013/nhong/5764017909923840

Minh Ngoc: VLC integration into LibreOffice
https://www.google-melange.com/gsoc/project/details/google/gsoc2013/nlminhtl/5698390809640960

Gsoc 2014:
(Cho "Accepted Projects")
- Tổng số sinh viên toàn thế giới đăng ký: 1173
- Số sinh viên từ đại học ở Việt Nam đăng ký: ZERO (có vẻ thế)
https://www.google-melange.com/gsoc/projects/list/google/gsoc2014

Thien Duc Nguyen: https://www.google-melange.com/gsoc/project/details/google/gsoc2014/tdnguyen/5668600916475904

Truc Anh N Nguyen: Understanding Bufferbloat Through Simulations in ns-3
https://www.google-melange.com/gsoc/project/details/google/gsoc2014/annguyen/5676830073815040

Tuan: MOTECH-on-the-cloud: A Porting of MOTECH platform on Google App Engine
https://www.google-melange.com/gsoc/project/details/google/gsoc2014/trungtuan/5649050225344512

Tham khảo:
- https://www.google-melange.com/
- https://www.facebook.com/MuaHeSangTao
- http://vfossa.vn/vi/mhst/

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Fix error "'/etc/init.d/vboxdrv setup'" on Ubuntu 14.04.1 LTS

Got error "'/etc/init.d/vboxdrv setup'" on Ubuntu 14.04.1 LTS

Solution:

Run root@d3330:~# apt-get --reinstall install virtualbox-dkms

And start virtualbox again.

Error detail:
--------------- error start ---------------------
Kernel driver not installed (rc=-1908)

The VirtualBox Linux kernel driver (vboxdrv) is either not loaded or there is a permission problem with /dev/vboxdrv. Please reinstall the kernel module by executing

'/etc/init.d/vboxdrv setup'

as root. If it is available in your distribution, you should install the DKMS package first. This package keeps track of Linux kernel changes and recompiles the vboxdrv kernel module if necessary.
--------------- error start ---------------------

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Mar 28, 2015

Being too smart is *your* problem.

Thông minh quá cũng là vấn đề. Đây là một số biểu hiện:

1. Chán dự án
2. Không nhìn thấy tương lai
3. Anh em xung quanh thấy "ổn", trong khi mình thấy nhiều issue, rooms for improvement
4. Sếp không có tầm hình cho chính hắn, cho bạn, cho phòng/công ty
5. Công ty không thấy được giá trị của bạn
7. Không ai chỉ lối/hướng dẫn được cho mình

Vậy phải làm gì khi đó?
1. Tìm việc mới
2. Trở thành lãnh đạo
3. Làm việc 1 mình

Tham khảo:
https://www.linkedin.com/pulse/20140729162449-52594-seven-signs-you-re-too-smart-for-your-job

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Mar 18, 2015

Facebook, Twitter and LinkedIn on ad market: The winners take it all.

Facebook, Twitter and LinkedIn add up to 66.3 percent year-over-year increase for ad market, that is $6.12 billion in ad revenue in 2014 for U.S. online ad market.

U.S. ad revenue in 2014:
- Facebook's s: $5.02B
- Twitter $816.4M
- LinkedIn $282.9M

ref. http://www.cio.com/article/2897118/advertising/facebook-twitter-and-linkedin-dominate-ad-market-growth.html

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Scrumbut: Is that good or bad

​​
Simply but, "Scrum but" means "We are using Scrum, but <however|some reasons>...".

That means, it is meant to not to be truly Scrum.

I am sorry for using the word "Scrumbut" but I don't mean to blame or insult anyone ;)

Ken Schawaber recommend​s​ replacing the word "Scrumbut" with "Scrum And.

"Scrum And" is a path to continuous improvement.
Let's say we are at Scrum+0. Let's cirle to loop PDCA and move to Scrum+1, Scrum+2 and so on.

Examples of "Scrumbut":

 1. "We use Scrum, but we don't do Retrospectives (for some projects) for every sprints"
 2. "We use Scrum, but we don't have a working software after 4 sprints"
 3. "We use Scrum, but sometimes our managers give us special tasks"

Is Scrumbut bad?
No and Yes. Scrum is an Agile toolkit and it is used as a management method. To meet our goals, adopting or transforming Agile or do what we think is needed.

ref. https://www.scrum.org/scrumbut
ref. https://kenschwaber.wordpress.com/2012/04/05/scrum-but-replaced-by-scrum-and/


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Mar 14, 2015

TrueType fonts test on Ubuntu 14 + LibreOffice 4.4

Kết luận:

Font dùng được:
Arial
DejaVu Sans
Droid Sans

Zoom lên là vỡ, không đều, xấu:
Unifont
Ubuntu Light Fonts

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Microsoft Sharepoints: 26% + 37% fails

​- 26% Sharepoint projects stalled
- 37% failed (under expectation)
- Lý do fail có thể là thiếu training, planning, investment hoặc chuyên môn
- Nhiều nơi dùng bản online (Yammer, Lync, Sharepoint 365, Office 365)

http://www.cmswire.com/cms/social-business/blame-the-csuite-for-your-failed-sharepoint-project-028242.php

Mar 13, 2015

Hidden killer của Bk Phone có tên là "Q nổ".

Hidden killer feature của BKAV Phone có tên là "Q nổ". Cách dùng như sau.

Khi điện thoại bị mất, bạn chỉ cần hô "anh Q. ơi nổ banh xác cmn cho iem" là em BPhone tơi tả luôn. Về mặt security, đây là chức năng đi trước thời đại.

Ai sài thử rồi confirm nhá.

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Mar 12, 2015

(.)(.): Microsoft Added hexspoken ‘0xB16B00B5’ to Linux Kernel

(.)(.): Microsoft Added hexspoken '0xB16B00B5' to Linux Kernel

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Mar 6, 2015

JIRA Portfolio: Portfolio, multiple projects and team management

Ai cần JIRA Portfolio:
- Project managers trở lên
- Và những người liên quan
- Project manager, portfolio managers, product managers, QA manager, C-level (ít nhất là đọc)
- Những ai phải quản lý/theo dõi nhiều dự án
- Có một bức tranh (dashboard) chung, mở, minh bạch về các dự án

Nói ngắn ngọn
"JIRA Portfolio" là phần mềm để quản lý portfolio (mục tiêu) ở mức dự án, phòng ban, công ty, theo đúng tên của nó.

Một vài chức năng nổi bật của JIRA Portfolio:
- Plan across multiple projects and teams
- Track progress across the organization
- Forecast realistic release dates
- Update schedule in real time
- Visualized status and progress across projects and teams
- Team availabilities and skill sets
- Manage business goals and resource investments

Ref. https://www.atlassian.com/software/jira/portfolio

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Mar 4, 2015

"Refactoring Doesn't Improve Code Quality"

Hoang mang quá :)

(Study finds that)

"Refactoring Doesn't Improve Code Quality":
- "here is no quality improvement after refactoring treatment to the source code"
- So, what are the impacts of source code refactoring?
- It is said the source code refactoring improves maintainability and extensibility - two aspects of quality but how about the general quality?
- Do the authors of this paper understand what is source code refactoring???

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Memristor: RLC + M

2020: HP to massive production of new type of computer based on the technology?
2008: HP Labs have proven the existence of "M"
1971: L. Chua: Memristor, 4th basic circuit element. RLC + M, the fourth fundamental circuit element in electrical engineering --- Memristor

Ref.
A little history: http://www.piclist.com/techref/postbot.asp?by=thread&id=[EE]%3A%3A+Memristor+-+RLC+%26+M+-+a+new+circuit+element&w=body&tgt=post
Memristor on air: http://edition.cnn.com/2015/02/26/tech/mci-eth-memristor/
Memristor's application: http://en.wikipedia.org/wiki/Memristor#Applications

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

What's the difference between CIO and CTO?

Câu hỏi:
- What's the difference between CIO and CTO?
-

​What they have in common:
 1. ​In both jobs, a key role is helping technologists understand what the business needs and helping the business understand what the technology can do for them.
 2. Both roles require a strong technologist with a strong grasp of business (kind of a corollary to the last point, but slightly different).
 3. Both should be strategic thinkers.
 4. Both should be excellent leaders.

How they are different:
 1. I see a CTO as primarily focused on the top line while the CIO is primarily focused on the bottom line.  There's some cross over, but I think this is a valid distinction.
 2. A CTO is primarily concerned with external products and customers while a CIO is primarily concerned with running the business (internal products and customers).
 3. In an ideal world, the CTO runs the product development organization while the CIO runs the IT organization.
 4. If you have to choose, being a strong technologist is more important for the CTO, while being a good manager is more important for the CIO.
 5. A CIO has to be operational and understand how to build repeatable processes, reliable systems, and the organization to run them.  A CTO doesn't necessarily have to have these skill if backed up by a strong operational person in the role of CIO. 

RACI and characteristics the the two roles:

Chief Information Officer

 1. Serves as the company's top technology infrastructure manager
 2. Runs the organization's internal IT operations
 3. Works to streamline business processes with technology
 4. Focuses on internal customers (users and business units)
 5. Collaborates and manages vendors that supply infrastructure solutions
 6. Aligns the company's IT infrastructure with business priorities
 7. Developers strategies to increase the company's bottom line (profitability)
 8. Has to be a skilled and organized manager to be successful


Chief Technology Officer

 1. Serves as the company's top technology architect
 2. Runs the organization's engineering group
 3. Uses technology to enhance the company's product offerings
 4. Focuses on external customers (buyers)
 5. Collaborates and manages vendors that supply solutions to enhance the company's product(s)
 6. Aligns the company's product architecture with business priorities
 7. Develops strategies to increase the company's top line (revenue)
 8. Has to be a creative and innovative technologist to be successful
--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Mar 3, 2015

Google translation function & Google sheet

Tích hợp Google translation vào Google sheet
Sử dụng ở dạng hàm số với cú pháp: =GoogleTranslate(E6, "vi", "en")

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Feb 16, 2015

What Makes a Great CTO?

Câu hỏi: What Makes a Great CTO?
Chủ đề: RACI của CTO và CIO khác nhau thế nào?

Evangelism

The CTO will serve as the company spokesperson for the product development/technology organization, demonstrating leadership in the community, with developers, partners and customers. This is often measured by establishing a university relations/recruitment program, and sponsoring or participating in at least two events per year in the developer community.​

Organization

Build an excellent organization, with a strong management team committed to developing the skills of your employees. We typically measure effectiveness here by looking at development plans for all of the employees, the retention rate, and the evaluation of the managers and the overall product organization by the rest of the company.

Delivery

Make sure this organization can rapidly, reliably and repeatedly deliver quality product to market. There are several measures of delivery, including some measure of the quantity of work delivered, the consistency and frequency of release vehicles, and the quality/reliability of the delivered/launched software. Some organizations just look at reliability here, but productivity in the sense of quantity and quality is the real key.

Architecture

Make sure the company has an architecture necessary to deliver the functionality, scalability and performance it needs to in order to compete and thrive. The measures for architecture will vary based on your business, but in general we look to track and measure headroom/infrastructure work, and measure site outages due to architectural issues.

Discovery

Make sure that the architecture and senior engineering staff are participating actively, and contributing significantly, throughout product discovery. If your engineers and architects are only being used to write software then you are only getting a fraction of the value from them you should be. We suggest you track the participation of the product development/technology organization in product discovery (both duration and coverage), and the number of innovations that are credited to the engineering/architecture participant. It is also useful, although a little sensitive, to track changes to schedule post-discovery (churn), as you are always trying to reduce churn.

​ref. http://www.svpg.com/what-makes-a-great-cto/

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Feb 15, 2015

Systems/services monitoring (Facebook, Twitter, Amazon, Zabbix)

Tham khảo:
- Để xây dựng KPI, metrics cho phần monitorings apps
- Xây dựng dashboard
- Xây dựng hệ thống API của hệ thống
- Xây dựng hệ thống API để theo dõi hệ thống (gọi từ ngoài, làm giống Twitter, Facebook, Amazon)
- Cách theo dõi/config với RESTful, JSON based với Zabbix.

Todo:
- Có phần thương mại theo dõi app tốt, ví dụ như ca.com không?
- Hệ thống có gì cần phải theo dõi, xây dựng/thay đổi APIs của nó ra sao?
- Dùng Zabbix thì theo dõi/thỏa mãn được gì?
 + Server?
 + Network
 + Tải
 + (Web) Service (APIs)

Twitter API Status:
Current Performance and Availability Status for APIs/services https://dev.twitter.com/overview/status
Performance and Availability History https://dev.twitter.com/overview/status

ref. http://www.ca.com/us/default.aspx

Facebook Platform Status
https://developers.facebook.com/status/dashboard/
https://developers.facebook.com/status/issues/
# https://developers.facebook.com/blog/post/557/

https://www.facebook.com/feeds/api_status.php
{
   "current": {
      "health": 1,
      "subject": "Facebook Platform is Healthy"
   },
   "push": {
      "status": "Complete",
      "updated": "2015-02-13T01:07:42-08:00",
      "id": 54587942
   }
}

Zabbix:
Monitoring with Zabbix APIs: https://www.zabbix.com/documentation/3.0/manual/api
Monitoring External APIs (RESTful, JSON based) with Zabbix: https://www.zabbix.com/documentation/3.0/doku.php?id=manual/config/items/itemtypes/external
Zabbix còn nhiều chức năng thú vị nữa.


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Feb 12, 2015

Install Vietnamese keyboard IME for Sublime 3 on Ubuntu 14.04

29  cd .config/sublime-text-3/Packages/
32  sudo apt-get install git
33  git clone https://github.com/pirackr/Sublime-Bogo.git
34  cd Sublime-Bogo/
36  git reset --hard
37  git pull origin master
38  cat /etc/os-release
    NAME="Ubuntu"
    VERSION="14.04.1 LTS, Trusty Tahr"
    ID=ubuntu
    ID_LIKE=debian
    PRETTY_NAME="Ubuntu 14.04.1 LTS"
    VERSION_ID="14.04"
    HOME_URL="http://www.ubuntu.com/"
    SUPPORT_URL="http://help.ubuntu.com/"
    BUG_REPORT_URL="http://bugs.launchpad.net/ubuntu/"

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Top Programming Language Rankings (as of January 2015) by RedMonk

Top Programming Language Rankings (as of January 2015) by RedMonk

1 JavaScript
3 PHP
5 Ruby
10 Objective-C
14 Scala

ref. http://redmonk.com/sogrady/2015/01/14/language-rankings-1-15/

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Feb 11, 2015

"bạn không đau đầu về những người ra đi, bạn đau đầu về những người ở lại"

Giữ được nhân viên hay không, phần lớn do sếp (trực tiếp). Anh có đủ lý thuyết và kinh nghiệm về chuyện đó.


Hơn nữa, người ta nói: "bạn không đau đầu về những người ra đi, bạn đau đầu về những người ở lại". Nghĩa là, đi nhiều không phải là vấn đề, vấn đề là người ở lại có làm được việc không.


"Most people don't quit their jobs, they quit their managers"
--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Feb 6, 2015

sep is not in the sudoers file. This incident will be reported.

lolz. "sep is not in the sudoers file.  This incident will be reported."
Who should I report this incident to?

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Feb 5, 2015

Compare DeployGate and TestFlightApp

DeployGate:

- Japan's mixi đang dùng
- Crowd based testing
- free to try: 4 apps, 20 devices, +2 pax
- real-time testing
- Không cần SDK, device ID để test

Dùng thế nào?
- Test thử app của mình trên nhiều, nhiều thiết bị (mà bên phát triển không có)

Ghi chú thêm:
- Với apps, đặc biệt là Android based, bên phát triển không thể có đủ thời gian, công sức, tiền bạc để test trên tất cả, hoặc chí ít là nhiều thiết bị khác nhau
- Số lượng devices rất nhiều: Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, iOS cũ/mới, của rất nhiều hãng khác nhau
- Người dùng thật trải nghiệm rất khác nhau
- Với dự án không có QA chuyên dụng thì nên dùng những dịch vụ test on-the-fly, crowd based

DeployGate vs. http://testflightapp.com:
- Đều dùng để test
- Nhưng mỗi dịch vụ có cách test khác nhau
- Nên phối hợp cả hai (nếu đủ kinh phí)

Giá:
https://deploygate.com/pricing
Biz plan: $120/month, 100 apps, 30000 devices, +100 pax.

Giới thiệu:
http://techcrunch.com/2012/09/18/deploygate-simple-over-the-air-real-time-app-beta-testing-comes-to-android/

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Jan 31, 2015

Migrating from chatwork to slack (?)

Bên mình (phát triển phần mềm, hệ thống) đang xem xét chuyển công cụ chat từ Chatwork.com sang slack.com

Xin chia sẻ một số thông tin đã tìm hiểu được.

Câu hỏi và yêu cầu đặt ra là:
- Dùng công cụ nào để giúp team members (ở nhiều nơi), giao tiếp hiệu quả?
- Công cụ giao tiếp này tích hợp với các công cụ phát triển (phần mềm) khác như task management systems, content management, source code management systems
- Giao diện đơn giản, thân thiện
- Thỏa mãn nhiều đối tượng: testers, developers, product owners (non-tech đi)

Các công cụ này phải hỗ trợ cả text messaging, voice chat và screen sharing

So sánh Chatwork và Slack:
http://nguyen-vuhung-pmp.blogspot.com/2015/01/something-about-slack-versus-chatwork.html

Một ví dụ về cách dùng Slack:
http://nguyen-vuhung-pmp.blogspot.com/2015/01/something-about-slack-versus-chatwork.html

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Jan 29, 2015

Something about Slack (versus Chatwork)

Something about Slack (versus Chatwork):

- Easy to mention people, group with @, just like FB, twitter: @peopleName, @groupName, or @all.

- (Paid) Connect customers/external partner: Get outsiders to the channels.

- Really well integration: 
   + Integrate with Jira, Trello. Change assignee on Slack.
   + Paste files on Google Drive (and dropbox). Preview/view like (like FB's file), not only showing just the links
  
- Great search engine: Better than chatwork.

- Better UI/UX than Chatwork. More Ajax.

- Great API, much better than Chatwork.

- English is more friendly with international users.

- 1B$ invested. Great potential, great investment: http://techcrunch.com/2014/10/23/slack-is-raising-another-round-at-up-to-a-1b-valuation/

- Many SepTech's members have been using Slack and they are giving very postivie feedbacks about Slack.

Slack: https://slack.com/
Slack integration: https://slack.com/integrations
Chatwork: http://chatwork.com/

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Google Apps Script (+Slack) versus Chatwork + Chatwork API.

Google Apps Script (+Slack) có lẽ mạnh và uyển chuyển hơn Chatwork + Chatwork API.

Ví dụ về phần mềm quản lý thời gian (giờ về, giờ đến, xin nghỉ...) bằng Google Apps Script +Slack
https://github.com/masuidrive/miyamoto

Điểm nhấn:
App này scan text có dạng:
- Ohayo
- Otsukare
- ...
và tự phân tích, sau đó đưa vào Google Drive
https://github.com/masuidrive/miyamoto#%E4%BC%9A%E8%A9%B1%E4%BE%8B


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Jan 27, 2015

It is almost true that there is no dedicated QA in Facebook

A Facebook engineer confirms "It is almost true that there is no dedicated QA in FB".

QA ở FB thực hiện thế nào?
- Automated testing
- Dùng chính các công ty kết nối tới hệ thống/dịch vụ của FB để test (tích hợp)
- Nhân viên FB dùng và test luôn FB
- Test các bản pre-release chặt
- Hiện error log và xem nó, luôn và ngay, ai cũng xem

Metrics cho QA là gì
- KLOC
- Thời gian để chạy (automation test)
- Tỉ lệ thành công của users report, graphs of workflows

Tham khảo:
http://www.quora.com/Is-it-true-that-Facebook-has-no-testers


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Jan 13, 2015

Hệ thống title trong tổ chức - công ty ở Nhật (và Hàn Quốc)

Hệ thống title trong tổ chức - công ty ở Nhật (và Hàn Quốc)

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Jan 7, 2015

You don't need zabbix! Just fire lots of terminals and type ping, it works

You don't need zabbix! Just fire lots of terminals and type ping, it works

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Dec 19, 2014

Mass 'rename' with Linux

Tình huống: Đổi tên, theo pattern nào đó, với nhiều file đồng thời.

Lệnh:

​rename 's/Screenshot from/Practical Advice for Agile Planning and Collaboration/' *.png

rename -n will just display the result after renaming, not actual rename the files.

Dec 10, 2014

A case study on applying Scaled Agile Framework (SAFe)

Tóm tắt:
Bài viết này tóm tắt một số ý quan trọng khi triển khai Scaled Agile Framework (SAFe) ở mức team, dự án, program (chương trình) và tổ chức (company level)

Bối cảnh:
Áp dụng trong một công ty cỡ trung bình,
tổng số nhân viên vài ngàn người,
tổng số nhân sự IT (phát triển, testers, quản trị dự án...) là vài trăm,
với nhiều tiểu dự án, dịch vụ (online) chạy song song.

Mô hình quyền quyết định và budgeting là top-down.
Hệ quả là, tư duy top-down ngay cả trong cách chạy dự án IT cũng là top-down và rất waterfall.

Thách thức:
Áp dụng mô hình Agile vào tổ chức này như thế nào để làm "đẹp lòng" lãnh đạo (cao cấp) trong khi các dự án IT vẫn chạy tốt?

Cách tiếp cận:
- Agile tới từng team, dự án, chương trình, mục tiêu (portfolio) và tổ chức,
- Áp dụng những Agile toolkit cơ bản, có lộ trình,
- Việc áp dụng Agile toolkit ở mức team (5-10 người) được phó mặc cho Project lead, scrum master.

Lựa chọn scaled Agile framework:
Tôi chọn SAFe thì mô hình này vẽ đẹp, trực quan, dễ dàng dùng hình để thuyết phục lãnh đạo.
Iteration là một Agile practice được mô tả đơn giản, chia theo các mức lãnh đạo, phòng ban trong tổ chức có thể dễ dàng áp dụng.
SAFe tập trung vào quy trình, thích hợp hơn ở mức tổ chức

Tôi có tìm hiểu qua các scaled Agile framework sau nhưng không chọn:
 1. RAP (Real Agility Program)
 2. DAD (Disciplined Agile Delivery)
 3. LeSS (Large Scale Scrum)

Lộ trình tiếp cận và áp dụng SAFe:e

 1. Áp dụng Agile toolkits cho các nhóm phát triển. Đối tượng áp dụng là scrum master, tester, developers...
 2. Áp dụng Agile toolkits cho các dự án, mục tiêu lớn. Đối tượng áp dụng là lãnh đạo ở mức trưởng phòng, product manager,
 3. Áp dụng Agile toolkits ở mức C-level (CEO, CFO, CTO...). Điều quan trọng là thay đổi mindset, chuyển đổi nó từ tư duy truyền thống sang tư duy Agile.

Trong đó, việc budgeting, được quyết định chính bởi CEO, CFO là tối quan trọng. CEO và CFO là những người khó thay đổi nhất.

Một số nhận định chung về SAFe:

 1. Áp dụng ở mức tổ chức, chứ không phải chỉ cho một team nhỏ dưới 10 người,
 2. Thích hợp với tổ chức có nhiều phòng ban, tổ chức, dự án, chương trình chạy song song,
 3. Q: SAFe có thực sự là Agile không? A: SAFe là Agile ở mức team và cũng là Agile ở mức program, tổ chức dù điều này hơi khó nhìn,
 4. Q: SAFe liên quan gì tới Scrum? Scrum là một Agile toolkit. SAFe là một mô hình Scaled Agile. Do đó, việc so sánh SAFe và Scrum là khập khiễng. Trong mô hình SAFe, ở mức team, hoàn toàn có thể áp dụng Scrum như một toolkit hoặc nhiều toolkit khác,
 5. Q: Vì sao ít người (nổi tiếng) ủng hộ SAFe? A: Vì họ thường chỉ làm dự án ở quy mô nhỏ, trong khi SAFe áp dụng ở quy mô lớn (hơn),
 6. Q: SAFe có phải là chiến lược không? A: Đúng, nó là một chiến lược, cách tiếp cận đúng để thay đổi tư duy cổ điển của lãnh đạo sang Agile,
 7. Q: SAFe có định nghĩ rõ độ dài của sprint không? A: Không. Độ dài sprint hoàn toàn tùy thuộc vào tình hình thực tế. Với mức team < 10 người, độ dài sprint có thể là 4 tuần, 1 tuần hay thậm chí một vài ngày. Với C-level, "sprint" là 1, 3 hay 6 tháng và có sự điều chỉnh (retrospect:ve) khi cần thiết.

Một số Agile toolkit:

# (mà tôi) khuyến nghị sử dụng ở mức độ công ty, cho các vị trí khác nhau.

 1. Agile for project managers
 2. Agile portfolio management
 3. Scaled Agile Framework
 4. User Stories
 5. Agile Kanban
 6. Iteration Planning
 7. Definition of Done
 8. Agile Quality
 9. Agile Planning
 10. Agile for Executives
 11. Scrum
 12. Planning poker
 13. XP (eXtreme Programming) (use with care :D)
 14. Kanban
 15. TDD (Test-Driven Development)
 16. CI (Continuous Integration)
 17. CTDD (Continuous Test Driven Development)

Topics khác:

(liên quan tới việc triển khai SAFe, hay scaled Agile frameowork nào đó)

 1. Hiring (đúng người đúng việc)
 2. Performance evaluation (đánh giá, đây là việc cần làm trong tổ chức (lớn)
 3. Communications (thông luồng liên lạc, không quá quan liêu, không quá thưa)
 4. Reporting (Hơi đi ngược lại với nguyên tắc Agile. Báo cáo là cần, dù ngắn, không để "báo cáo" trở thành gánh nặng)
 5. Organization structure (Định nghĩa lại sơ đồ tổ chức khi áp dụng SAFe, cùng với RaR)
 6. Project structure (cơ cấu tổ chức ở mức dự án)
 7. Training (Đào tạo tư duy Agile, từ lãnh đạo tới nhân viên)
 8. Authority (Chơ chế quyền quyết định thay đổi khi áp dụng Agile)
 9. RaR (Roles and Responsibilities) definition
 10. Skillset (Năng lực cần và đủ của các vị trí thay đổi khi áp dụng Agile)
 11. Governace (Không có thì móm à)

Tham khảo:

 1. unSAFe at any speed http://kenschwaber.wordpress.com/2013/08/06/unsafe-at-any-speed/
 2. The Horror Of The Scaled Agile Framework http://neilkillick.com/2012/03/21/the-horror-of-the-scaled-agile-framework/
 3. Large-Scale Agile Design & Architecture: Ways of Working http://www.infoq.com/articles/large-scale-agile-design-and-architecture

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.