Sep 24, 2016

Nim game

Nim game:

Counting to S (=30)

- Số người chơi: 2
- Mục đích: Người nào nói số S thắng
- Người đầu tiên bắt đầu từ số 1
- Mỗi người được nói tối thiểu một, tối đa N (=2) số trong lần nói của họ (không được skip). 
- Người nói tiếp theo phải bắt đầu từ số kế tiếp của người nói trước. 
- Ví dụ, người đầu tiên nói "1", người thứ hai có thể nói "2" hay "2, 3"
- Ngừoi nào nói số S (=30) là người chiến thắng 

Bài tập:
1. Hãy chơi game với S = 10, 20 (nhỏ)
2. Hãy chơi game với N = 2 hay 3
3. Hãy tìm chiến lược cho người đi trước (hoặc sau), luôn thắng
4. Tìm điều kiện (giữa S và N) để đảm bảo người đi trước luôn tìm được chiến lược thắng

Câu hỏi:
Những lý thuyết số học gì đằng sau bài toán này?

Cu lớp 1 nhà mình tìm được chiến lược với S = 30, N = 2

Tham khảo:


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Sep 20, 2016

Problems and solutions with slack


Hiện trạng sử dụng slack:
- 6 team
- Tổng số 5 - 20 channels trong mỗi sites
- Khoảng 5 - 10 thành viên trong mỗi sites/channels

Chưa hài lòng/chưa làm tốt:
- Quá nhiều team
- Quá nhiều channel
- Check vẫn bị sót thông tin

Slack làm tốt:
- PC hay mobile đều xem được
- Tốc độ xử lý nhanh
- Ai cũng xem được (nếu muốn, online), luôn và ngay
Phải chăng là mình (biết cách) chưa dùng slack hiệu quả?

Giải pháp (để cải thiện):
- Dùng shortcuts (Ctrl-1, 2, 3, 4), 
- Dùng alt+shift+(lên/xuống arrow) để move giữa các channel mà có unread message
- Giảm lượng việc, dự án, thông tin cần phải xử lý

Nguyên nhân cốt lõi:
- Nhiều việc, nhiều dự án, nhiều thông tin quá 


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.