Jul 12, 2012

hou-ren-sou and communications

Hou-ren-sou, viết tắt của 3 từ "báo cáo", "liên lạc" và "tham vấn",
là 3 nguyên tắc làm việc cơ bản của Nhật.
http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/0910/10/news001.html
Trong bài báo trên, họ chỉ ra rằng "dự án không chạy vì thiếu
communication".

Tây, hay trong PMBOK đề cập ở mức tổng quát hơn: Communications.
được trình bày riêng thành 1 chương.

Với mức quản lý càng cao, communiction skill càng quan trọng.

Keep putty connections alive

Nice tips:


Review: Linux CentOS 6.3 x86 Desktop

- Base trên Redhat 6.3
- Không có gì đặc biệt lắm
- Không có Input method tiếng Việt mặc định
- LibreOffice là office suite chuẩn
- Firefox ESR (cũ)
- Thunderbird ESR (cũ)
- Gnome cũ
- Bản này stable, dành cho người dùng doanh nghiệp, server, ít cần phần
mềm mới, cần sự ổn định