Jun 8, 2013

Về Linux freetype fonts

Các bác xông vào đọc freetype code nhỉ? Có dòng "#define FT_CONFIG_OPTION_SUBPIXEL_RENDERING", turn on/off (và compile lại code) là tắt bật cái patent (Note: chi tiết hơn: Các bác đọc code hộ :D, em hơi lơ tơ mơ)

- "The colour filtering algorithm of Microsoft's ClearType technology for subpixel rendering is covered by patents; for this reasons the corresponding code in FreeType is disabled by default" (xem http://www.freetype.org/patents.html)

Code của freetype hỗ trợ sẵn mấy cái chức năng ghi trong patent đó rồi, nhưng đọ disable code đi (mặc định không chạy)

Các Linux distrobution cũng sẽ không muốn turn on by default thì sợ dính dáng tới kiện tụng. Fedora thích ăn đòn thì turn on các define đó lên.

Nếu người dùng dùng patch (http://www.infinality.net/blog/infinality-freetype-patches/) thì họ chịu trách nhiệm do hành động của họ.

Quyến dùng patch gì, code gì của end-user (của tôi) là đó là chuyện riêng của tôi. Đây là một lý do vi sao software patent bị phản đối dữ dội (nhờ anh Le Trung Nghia giải thích hộ thêm)

--
"1. Một trong những nền tảng triết lý Fedora luôn tôn trọng là Freedom, những gì không (chưa) đảm bảo điều này đều không được đưa vào kho chung (có thể nhiều dev khác dựng các kho riêng. vd như: http://rpmfusion.org/)"
-> Điều này không hề liên quan tới chủ đề chúng ta đang bàn. Bác muốn quảng bá cho Fedora là chuyện khác :)
-> Tất nhiên những RPM chưa clear về mặt pháp lý thì Fedora sẽ khôn khéo để nó ở một kho/nơi riêng.
   Các distro/vendor khác làm tương tự

"2. Bộ font Infinality đang vướng phải vấn đề về patents chưa giải quyết được (xem: http://www.freetype.org/patents.html, đoạn note cuối trang)"
-> Linux distrobutor thì dính
-> Nhưng người dùng cuối vẫn có cách, vẫn có patch như là infinality đấy, nếu muốn dùng. Nhưng Fedora đưa lên kho của họ thì chắc ăn đò.

"Từ 1 và 2 => Fedora không thể cho font này vào kho chung được."
-> Đây không phải là vấn đề "font" mà là "patent", chức năng thì có rồi nhưng bị disable by default, cần bận nó lên.
-> Hai chuyện khác nhau.
--

Tham khảo
https://www.facebook.com/groups/vietlug/permalink/581866158500933/
http://www.webupd8.org/2013/06/better-font-rendering-in-linux-with.html
http://www.infinality.net/blog/infinality-freetype-patches/
http://www.freetype.org/patents.html
--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Jun 7, 2013

Freemind để note lại cuộc họp (MoM, 議事録, Meeting of Munites)

Freemind để note lại cuộc họp (MoM, 議事録, Meeting of Munites)
(thay vì dùng gedit hay Writer)

Lợi thế:
- Note cực nhanh (nhớ học shortcuts)
- Có cấu trúc
- Convert được sang plain-text note tiện lợi
  (Tool: http://code.google.com/p/mm2notes/)cf. http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page

Jun 3, 2013

[vuhung@mozilla.vn ~]$ last -a | more

[vuhung@mozilla.vn ~]$ last -a | more
vuhung ttyp0 Mon Jun 3 04:40 still logged in x.y.z.t
vuhung ttyp0 Sat Apr 27 11:42 - 12:45 (01:03) x.y.z.t
vuhung ttyp0 Mon Mar 4 02:24 - 04:35 (02:11) x.y.z.t
vuhung ttyp0 Wed Dec 26 09:08 - 09:14 (00:05) x.y.z.t
vuhung ttyp0 Mon Dec 17 18:51 - 18:53 (00:02) x.y.z.t