Mar 22, 2011

VTV1 phong van

VTV1 phỏng vấn mình về

- Cách mà OpenOffice/LibreOffice và bản tiếng Việt được phát triển
  + Các vấn đề trong quá trình phát triển bản OpenOffice/LibreOffice Việt hóa
- OpenOffice rẽ nhánh sang LibreOffice
- Khuyến cáo người dùng sử dụng LibreOffice thay vì OpenOffice

Tiếp theo

- Quay phim công ty, lấy hình nhân viên đang họp
- Lấy hình Linux, OpenOffice

dong gop ung ho dong dat

Cầu mong nước Nhật sớm vượt qua sóng gió này.

Dinh nghia mot so test case

Trong "category" ở phía dưới các test case, người tạo cần phân biệt

N (normal) 正常
E (abnormal = error) 以上
L (limit) 境界
I (interface) インタフェース

Mặc dù khách hàng không quá quan trọng hóa việc phân loại này, 
nhưng có thể tham khảo nguyên tắc sau
để phân loại TC chính xác hơn

1. Interface
Giao diện giữa các hàm số, các chức năng.
Hiện trong dự án chưa phát hiện ra trường hợp này

2. Limit:
Các trường hợp tới hạn. Ví dụ biến x có thể lấy giá trị nguyên từ 0 đến 500
thì 0 và 500 là các trường hợp tới hạn.

3. Error, Abnormal:
Xảy ra xự số hay expection. Ví dụ: Không truy cập được DB, nhập chuỗi, số sai format, vượt giới hạn
Tham khảo: http://en.wikipedia.org/wiki/Exception_handling#Exception_handling_based_on_Design_by_Contract

4. Normal:
Các trường hợp thông thường (còn lại)