Jul 1, 2013

​ The Mythical Man-Month

​​
The Mythical Man-Month là một cuốn sách kinh điển về Kỹ thuật phần mềm và quản lý dự án, đặc biệt áp dụng cho các dự án Information Technology.

Kết luận chính của cuốn sách này:
-  "Thêm người vào một dự án đang bị trễ sẽ làm cho nó trễ hơn."
và cũng được gọi là luật Brook.

Các hệ quả và sự thật khác
- Kênh liên lạc tăng theo bậc 2 của số người tham gia
- Khi người mới tham gia, phát sinh thời gian training và communication
- Dự án trễ một năm vì nó chậm (365 lần của) một ngày.
- Làm dự án ngoài (công ty) tốn thời gian làm tài liệu hơn


​Nhiều phát biểu trong cuốn sách này không còn đúng nếu áp dụng các phương pháp phát triển phần mềm hiện đại gần đây.​

​​

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Agile/Scrum in Việt Nam

Mình nghĩ nên theo Agile/Scrum nếu có điều kiện, thời gian,
và quan trọng hơn - chấp nhận thay đổi bản thân.

Ở đầu Hà Nội, anh Tuấn và Hải đã biết và theo Hanoi Scrum
- https://www.facebook.com/groups/hanoiscrum/?fref=ts
- http://hanoiscrum.net/hnscrum/

Ở SG có Agile Vietnam, nhóm này toàn Tây, ít active hơn:
- https://www.facebook.com/groups/agilevietnam/?fref=ts
- http://www.agilevietnam.org/

Cả hai nhóm đều có hoạt động offline.

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Jun 30, 2013

Chia sẻ phương pháp họp

Chào cả nhà,

Xin chia sẻ một số điểm chính về cách họp của nhóm MHST2013-13

Điểm nhấn:
- Voice: Nói nhanh
- Freemind: Note cực nhanh, có cấu trúc, verbatim, tự nhiên
- Agenda:Có sự chuẩn bị

Các điểm khác:
- Họp thứ 7 17:00 GMT+7 hàng tuần. Đã fix thời gian
- Bằng skyppe (voice)
- Lead và note cuộc họp: 2 người hoặc một người
- Tool để note: freemind (note real time, không làm cuộc họp gián đoạn)
- Thành viên tham gia: Tất cả sinh viên và mentor
- Timebox: 1.5h (không họp quá lâu, không quá 2h)
- Agenda: Team lead chuẩn bị trước

Ví dụ về note tuần trước:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/28025272/MHST13-13.20130629.mm
https://dl.dropboxusercontent.com/u/28025272/MHST13-13.20130629.pdf

Xem thêm:
https://www.facebook.com/nguyenvuhung/posts/10200766968048660

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.