Jul 1, 2013

Agile/Scrum in Việt Nam

Mình nghĩ nên theo Agile/Scrum nếu có điều kiện, thời gian,
và quan trọng hơn - chấp nhận thay đổi bản thân.

Ở đầu Hà Nội, anh Tuấn và Hải đã biết và theo Hanoi Scrum
- https://www.facebook.com/groups/hanoiscrum/?fref=ts
- http://hanoiscrum.net/hnscrum/

Ở SG có Agile Vietnam, nhóm này toàn Tây, ít active hơn:
- https://www.facebook.com/groups/agilevietnam/?fref=ts
- http://www.agilevietnam.org/

Cả hai nhóm đều có hoạt động offline.

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

No comments: