Dec 7, 2011

CC0 versus. Public domain

Như vậy, CC0 về cơ bản là public domain, nhưng người cho release nó có chủ ý, người dùng cần mention và có một nơi mà mọi người có thể xem được license đấy là CC0.
# public domain là cho không.

"In some ways, CC0 is similar to what our public domain dedication does now," said Lessig. "But with CC0, the waiver of rights will be more robust internationally, and both the waiver and assertion will be vouched for, so that there is a platform for reputation systems to develop. People will then be able to judge the reliability of content's copyright status based on who has done the certifying."

http://creativecommons.org/press-releases/entry/7919

Dec 4, 2011

The Strange Birth and Long Life of Unix

Sự ra đời và trường tồn kỳ lạ của Unix

IEEE Spectrum có một bài báo kỷ niệm 40 năm sự ra đời, tồn tại và phát
triển của hệ điều hành Unix.

Trong đó, tác giả khẳng định nguyên nhân cốt lõi cho sự ảnh hưởng mà
Unix có được là thiết kế thông mình,
tính đơn giản, tính khả chuyển và không thể không đề cập tới sự may mắn.

http://spectrum.ieee.org/computing/software/the-strange-birth-and-long-life-of-unix/0

Bài hơi dài, chúc các bác cuối tuần vui vẻ.

<quote>
Unix's great influence can be traced in part to its elegant design,
simplicity, portability,
and serendipitous timing. But perhaps even more important was the devoted user
community that soon grew up around it. And that came about only by an
accident of its unique history.
</quote>