Nov 13, 2009

Bài học

Được và các bài học :
- Học được kỹ năng quản lý chung 20 người đồng thời làm team lead của 1 hay 2 dự án.
- Rút ra được những bài học quý giá về lãnh đạo và kinh nghiệm lãnh đạo người Việt.
- Một chút quyết đoán có tính độc tài (giúp cân bằng lại tính cách ôn hòa của cá nhân).
- Hiểu được rằng trong môi trường doanh nghiệp Việt Nam, mô hình quản lý "silent  
  lead" hay "vi vô vi" kiểu Lão Tử là bất khả thi.
- Hiểu ra được rằng muốn tồn tại thì phải hy sinh quyền lợi cá nhân *nhiều* hơn và 
   đặt cấp trên (có xu hướng bảo thủ và độc tài) lên trên.
- Các kỹ năng khác.
- Tác phong doanh nghiệp kiểu Việt Nam như: cách nói chuyện, cách viết email, 
   dùng từ (bằng tiếng Việt).
- Mô hình thiếu dân chủ không thể tồn tại, mặc dù trong doanh nghiệp.
- Một công ty muốn phải triển phải dựa trên nguyên tắc win-win và tôn trọng lẫn nhau.
- Học được cách maintain những conversation "vô bổ" (để giữ quan hệ, giải lao, xả stress).
- Một cuộc cách mạng phải trả giá bằng máu. Một sự thay đổi có tính cách mạng phải
 trả giá đắt. Giá đắt trong short term có thể tốt trong long term. Chọn fast decision
 chứ không phải "better decision" vì không có thời gian.
- Học được cách điều hòa với nhân viên và cấp trên.
- Xác định lại và kiên định với career map của mình: Quản lý kỹ thuật.

Mất:
- Stress quá nặng. Bị ức chế tới mức không thể kiểm chế và không hồi phục được
 trong một vài tháng.
- Mất tương lai: Chi phí cơ hội cho 6 tháng phí phạm không phải là nhỏ.
- Tài chính: Thu nhập thấp, bỏ không nhận các offer về options (vì quyết định chi sẻ)