Dec 5, 2012

Earned value management (EVM)

# Ôn lại

EVM là một khái niệm liên quan mật thiết tới PMP và OPM3.

Earned value management (EVM), or Earned value project/performance management (EVPM) is a project management technique for measuring project performance and progress in an objective manner.
Because EVM has the ability to combine measurements of :
    scope
    schedule
    and cost,
in a single integrated system, Earned Value Management is able to provide accurate forecasts of project performance problems, which is an important contribution for project management.cf. http://en.wikipedia.org/wiki/Earned_value_management
cf. http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/2012/05/earned-value-as-indicator-to-current.html
cf. http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/2012/05/yeu-cau-oi-voi-mot-team-lead-tl-du-phat.html

--  Best Regards, Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興) vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16. http://www.facebook.com/nguyenvuhung Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source: http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/ Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/ Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/ Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/  Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Cost of poor quality (COPQ) or poor quality costs (PQC)

Cost of poor Quality (chi phí (do) chất lượng kém) là chi phí lẽ ra không phải trả nếu hệ thống, quy trình, sản phẩm đã hoàn thiện.

Đây là định nghĩa theo chiều ngược với "Quality Cost" (xem: http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/2012/12/05/quality-cost/ )

Chi phí chất lượng kém được chi làm hai loại: trực tiếp và gián tiếp (xem hình dưới đây), trong đó cái giá (chi phí cơ hội) phải trả do sự mất lòng tin của khách hàng, sự sụt giảm thương hiệu... là không thể đo đếm được.

Tham khảo: http://en.wikipedia.org/wiki/Cost_of_poor_quality
--  Best Regards, Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興) vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16. http://www.facebook.com/nguyenvuhung Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source: http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/ Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/ Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/ Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/  Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Quality Cost

Quality Cost, hay còn gọi là "Cost of Quality", là chi phí cần bỏ bỏ ra để đạt được một mức độ chất lượng nào đó.

Khái niệm này được đưa ra năm 1956.

Cost of control (cost of conformance) là "chi phí phòng ngừa", được chia làm hai dạng:
1. Chi phí phòng tránh (preventive cost), và
2. chi phí kiểm định (apprisal cost). Trong lĩnh vực sản xuất, đây được hiểu là chi phí testing

Cost of failure of control (cost of conformance) là chi phí xử lý (tai nạn) khi vụ việc đã xảy ra.
Thông thường, chi phí này cao hơn (nhiều) so với Cost of conformance.

Hình dưới mô tả cách phân chia và một số ví dụ về Cost of Quality:Tham khảo: http://en.wikipedia.org/wiki/Quality_costs
  --  Best Regards, Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興) vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16. http://www.facebook.com/nguyenvuhung Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source: http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/ Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/ Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/ Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/  Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Dec 4, 2012

Lean Startup ở Việt Nam

Lean Startup là cách tiếp cận tốt cho:

- Startup
- Ít tiền
- Chậm chắc
- Agile
- Involve cả khách hàng vào việc xây dựng dịch vụ/sản phẩm
- Dùng nhiều trong các công ty high tech

Cách làm này khá phổ biến, kể cả ở Việt Nam.

cf. http://en.wikipedia.org/wiki/Lean_Startup

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source:
http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited Linux Users' Groups,
Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not*
the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.