Dec 5, 2012

Quality Cost

Quality Cost, hay còn gọi là "Cost of Quality", là chi phí cần bỏ bỏ ra để đạt được một mức độ chất lượng nào đó.

Khái niệm này được đưa ra năm 1956.

Cost of control (cost of conformance) là "chi phí phòng ngừa", được chia làm hai dạng:
1. Chi phí phòng tránh (preventive cost), và
2. chi phí kiểm định (apprisal cost). Trong lĩnh vực sản xuất, đây được hiểu là chi phí testing

Cost of failure of control (cost of conformance) là chi phí xử lý (tai nạn) khi vụ việc đã xảy ra.
Thông thường, chi phí này cao hơn (nhiều) so với Cost of conformance.

Hình dưới mô tả cách phân chia và một số ví dụ về Cost of Quality:Tham khảo: http://en.wikipedia.org/wiki/Quality_costs
  --  Best Regards, Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興) vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16. http://www.facebook.com/nguyenvuhung Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source: http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/ Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/ Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/ Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/  Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

No comments: