Aug 12, 2011

Ai đóng góp nhiều cho LibO?

FYI,

Tin LibreOffice (hơi cũ),

Suse đóng góp nhiều nhân sự nhất cho LibO, sau đó là Redhat và
Canonical. Hơn 50% đóng góp của Oracle cần giải thích thêm: Đây là những
commit của 1) Nhân viên Oracle đóng góp riêng cho LibO theo cá nhân 2)
LibO merge những commit cũ của OOo sang LibO. Vì lý do 2), số lượng
commit được đánh dấu là "Oracle" sẽ giảm mạnh trong thời gian tới.
http://blog.documentfoundation.org/2011/07/26/a-glimpse-at-our-developer-community/

Đóng góp vào LibO 3.4.2 có hơn 300 với hơn 23 ngàn commits. Oracle và
Suse đóng goys nhiều nhất, với 25% và 25%.

Caolan McNamara[2] là commiter khủng nhất trong số đó.

Michael Meeks[1] không có tên trong danh sách này vì anh là người
review, check và approve commits của người khác.
http://blog.documentfoundation.org/2011/08/01/libreoffice-3-4-2-for-enterprise-users/

[1] http://people.gnome.org/~michael/
[2] http://blogs.linux.ie/caolan/

hotdeal.vn trickTrên website của công ty, họ ghi giá là 11M.
http://www.daotaodoanhnghiep.com/component/vinamap_course/detail/73/10/

Bọn bán tăng giá niêm yết lên 15M, sau đó giảm xuống 5.5M (ghi trên hotdeal)

Như vậy thực ra là giảm 5.5M.

11M: Có thể giảm 20% nếu đăng ký trước.

Học tối 3, 5 trong 04 tháng với giá 5.5M thì cũng là rẻ nhỉ.

Mà ngay cả với giá 11M, nếu họ không tuyển được nhiều học viên là cũng lỗ.

Aug 11, 2011

iostat, dstat, mpstat on CentOS 5.6

[vuhung@ ~]$ yum search iostat
Loaded plugins: fastestmirror
Excluding Packages in global exclude list
Finished
================================================== Matched: iostat
===================================================
dstat.noarch : Versatile resource statistics tool
sysstat.x86_64 : The sar and iostat system monitoring commands.
[vuhung@ ~]$ sudo yum -y install dstat sysstat
Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
Excluding Packages in global exclude list
Finished
Setting up Install Process
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package dstat.noarch 0:0.6.6-3.el5_4.1 set to be updated
---> Package sysstat.x86_64 0:7.0.2-3.el5_5.1 set to be updated
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

======================================================================================================================
Package Arch
Version Repository Size
======================================================================================================================
Installing:
dstat noarch
0.6.6-3.el5_4.1 base 106 k
sysstat x86_64
7.0.2-3.el5_5.1 base 174 k

Transaction Summary
======================================================================================================================
Install 2 Package(s)
Upgrade 0 Package(s)

Total download size: 280 k
Downloading Packages:
(1/2):
dstat-0.6.6-3.el5_4.1.noarch.rpm
| 106 kB 00:00
(2/2):
sysstat-7.0.2-3.el5_5.1.x86_64.rpm
| 174 kB 00:00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total
2.8 MB/s | 280 kB 00:00
Running rpm_check_debug
Running Transaction Test
Finished Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
Installing :
sysstat
1/2
Installing :
dstat
2/2

Installed:
dstat.noarch 0:0.6.6-3.el5_4.1
sysstat.x86_64 0:7.0.2-3.el5_5.1

Complete!
[vuhung@ ~]$ dstat
----total-cpu-usage---- -dsk/total- -net/total- ---paging-- ---system--
usr sys idl wai hiq siq| read writ| recv send| in out | int csw
0 0 100 0 0 0|4842B 66k| 0 0 | 0 0 |1013 487
0 0 100 0 0 0| 0 0 |1550B 1208B| 0 0 |1031 488
1 0 99 0 0 0| 0 0 |2058B 428B| 0 0 |1026 523
0 0 100 0 0 0| 0 1376k|1900B 428B| 0 0 |1039 422
0 0 98 0 0 1| 0 4720k|1452B 428B| 0 0 |1220 603


[vuhung@ ~]$ sys
sys-unconfig system-config-securitylevel-tui systool
[vuhung@ ~]$ sys
sys-unconfig system-config-securitylevel-tui systool
[vuhung@ ~]$ rpm -qil sysstat
Name : sysstat Relocations: (not relocatable)
Version : 7.0.2 Vendor: CentOS
Release : 3.el5_5.1 Build Date: 2010年07月26日
22時46分24秒
Install Date: 2011年08月11日 03時39分45秒 Build Host:
builder10.centos.org
Group : Applications/System Source RPM:
sysstat-7.0.2-3.el5_5.1.src.rpm
Size : 402226 License: GPL
Signature : DSA/SHA1, 2010年07月26日 22時57分43秒, Key ID a8a447dce8562897
URL : http://perso.orange.fr/sebastien.godard/
Summary : The sar and iostat system monitoring commands.
Description :
This package provides the sar and iostat commands for Linux. Sar and
iostat enable system monitoring of disk, network, and other IO
activity.
/etc/cron.d/sysstat
/etc/rc.d/init.d/sysstat
/etc/sysconfig/sysstat
/etc/sysconfig/sysstat.ioconf
/usr/bin/iostat
/usr/bin/mpstat
/usr/bin/sadf
/usr/bin/sar
/usr/lib64/sa
/usr/lib64/sa/sa1
/usr/lib64/sa/sa2
/usr/lib64/sa/sadc
<snip>
/var/log/sa
[vuhung@ ~]$ iostat
Linux 2.6.18-238.12.1.el5 (.startdedicated.com) 2011年08月11日

avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
0.03 0.12 0.11 0.01 0.00 99.73

Device: tps Blk_read/s Blk_wrtn/s Blk_read Blk_wrtn
sda 0.99 2.34 32.94 5647137 79552796
sda1 0.01 1.73 0.01 4181544 16564
sda2 0.97 0.61 32.93 1463786 79536232
sda3 0.00 0.00 0.00 1607 0
sdb 0.99 2.39 32.94 5773707 79552796
sdb1 0.01 1.74 0.01 4192420 16564
sdb2 0.97 0.65 32.93 1579512 79536232
sdb3 0.00 0.00 0.00 1575 0
md1 3.91 1.26 30.93 3042994 74702584
md0 0.00 0.01 0.00 21900 6820

[vuhung@ ~]$ mpstat
Linux 2.6.18-238.12.1.el5 (.startdedicated.com) 2011年08月11日

03時40分25秒 CPU %user %nice %sys %iowait %irq %soft
%steal %idle intr/s
03時40分25秒 all 0.03 0.12 0.09 0.01 0.00 0.01
0.00 99.73 1013.17
[vuhung@ ~]$

install w3m, w3m-img on CentOS 5.6

Just mis-installed w3m.
Of course I don't need X on the server, just w3m is fine.
Well, need to uninstall all xorg related rpms soon. Damn :)

[vuhung@ ~]$ yum search w3m
Loaded plugins: fastestmirror
base |
2.1 kB 00:00
dedicated
| 951 B 00:00
extras |
2.1 kB 00:00
updates |
1.9 kB 00:00
Excluding Packages in global exclude list
Finished
======================================== Matched: w3m
========================================
w3m.x86_64 : A pager with Web browsing abilities.
w3m-img.x86_64 : A helper program to display the inline images for w3m
[vuhung@dragon525 ~]$ sudo yum -y install w3m-img
Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
base |
2.1 kB 00:00
dedicated
| 951 B 00:00
extras |
2.1 kB 00:00
updates |
1.9 kB 00:00
Excluding Packages in global exclude list
Finished
Setting up Install Process
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package w3m-img.x86_64 0:0.5.1-18.el5 set to be updated
--> Processing Dependency: w3m = 0.5.1-18.el5 for package: w3m-img
--> Processing Dependency: ImageMagick for package: w3m-img
--> Processing Dependency: libgtk-x11-2.0.so.0()(64bit) for package: w3m-img
--> Processing Dependency: libgdk_pixbuf_xlib-2.0.so.0()(64bit) for
package: w3m-img
--> Processing Dependency: libcairo.so.2()(64bit) for package: w3m-img
--> Processing Dependency: libpango-1.0.so.0()(64bit) for package: w3m-img
--> Processing Dependency: libatk-1.0.so.0()(64bit) for package: w3m-img
--> Processing Dependency: libgdk-x11-2.0.so.0()(64bit) for package: w3m-img
--> Processing Dependency: libpangocairo-1.0.so.0()(64bit) for package:
w3m-img
--> Processing Dependency: libgdk_pixbuf-2.0.so.0()(64bit) for package:
w3m-img
--> Running transaction check
---> Package ImageMagick.x86_64 0:6.2.8.0-4.el5_5.3 set to be updated
--> Processing Dependency: libtiff.so.3()(64bit) for package: ImageMagick
--> Processing Dependency: liblcms.so.1()(64bit) for package: ImageMagick
--> Processing Dependency: librsvg-2.so.2()(64bit) for package: ImageMagick
--> Processing Dependency: libgs.so.8()(64bit) for package: ImageMagick
--> Processing Dependency: libwmflite-0.2.so.7()(64bit) for package:
ImageMagick
---> Package atk.x86_64 0:1.12.2-1.fc6 set to be updated
---> Package cairo.x86_64 0:1.2.4-5.el5 set to be updated
--> Processing Dependency: libXrender.so.1()(64bit) for package: cairo
---> Package gtk2.x86_64 0:2.10.4-21.el5_5.6 set to be updated
--> Processing Dependency: hicolor-icon-theme for package: gtk2
--> Processing Dependency: libXcursor.so.1()(64bit) for package: gtk2
--> Processing Dependency: libXrandr.so.2()(64bit) for package: gtk2
--> Processing Dependency: libXinerama.so.1()(64bit) for package: gtk2
--> Processing Dependency: libXfixes.so.3()(64bit) for package: gtk2
--> Processing Dependency: libcups.so.2()(64bit) for package: gtk2
--> Processing Dependency: libXi.so.6()(64bit) for package: gtk2
---> Package pango.x86_64 0:1.14.9-8.el5.centos.2 set to be updated
--> Processing Dependency: bitstream-vera-fonts for package: pango
--> Processing Dependency: libXft for package: pango
--> Processing Dependency: libXft.so.2()(64bit) for package: pango
---> Package w3m.x86_64 0:0.5.1-18.el5 set to be updated
--> Running transaction check
---> Package bitstream-vera-fonts.noarch 0:1.10-7 set to be updated
---> Package cups-libs.x86_64 1:1.3.7-26.el5_6.1 set to be updated
--> Processing Dependency: libgnutls.so.13(GNUTLS_1_3)(64bit) for
package: cups-libs
--> Processing Dependency: libgnutls.so.13()(64bit) for package: cups-libs
---> Package ghostscript.x86_64 0:8.70-6.el5 set to be updated
--> Processing Dependency: urw-fonts >= 1.1 for package: ghostscript
--> Processing Dependency: ghostscript-fonts for package: ghostscript
---> Package hicolor-icon-theme.noarch 0:0.9-2.1 set to be updated
---> Package lcms.x86_64 0:1.18-0.1.beta1.el5_3.2 set to be updated
---> Package libXcursor.x86_64 0:1.1.7-1.1 set to be updated
---> Package libXfixes.x86_64 0:4.0.1-2.1 set to be updated
---> Package libXft.x86_64 0:2.1.10-1.1 set to be updated
---> Package libXi.x86_64 0:1.0.1-4.el5_4 set to be updated
---> Package libXinerama.x86_64 0:1.0.1-2.1 set to be updated
---> Package libXrandr.x86_64 0:1.1.1-3.3 set to be updated
---> Package libXrender.x86_64 0:0.9.1-3.1 set to be updated
---> Package librsvg2.x86_64 0:2.16.1-1.el5 set to be updated
--> Processing Dependency: libgsf >= 1.6.0 for package: librsvg2
--> Processing Dependency: gnome-vfs2 >= 1.9.16 for package: librsvg2
--> Processing Dependency: libcroco >= 0.6.1 for package: librsvg2
--> Processing Dependency: libgconf-2.so.4()(64bit) for package: librsvg2
--> Processing Dependency: libgsf-1.so.114()(64bit) for package: librsvg2
--> Processing Dependency: libgnomevfs-2.so.0()(64bit) for package: librsvg2
--> Processing Dependency: libORBit-2.so.0()(64bit) for package: librsvg2
--> Processing Dependency: libcroco-0.6.so.3()(64bit) for package: librsvg2
---> Package libtiff.x86_64 0:3.8.2-7.el5_6.7 set to be updated
---> Package libwmf.x86_64 0:0.2.8.4-10.2 set to be updated
--> Running transaction check
---> Package GConf2.x86_64 0:2.14.0-9.el5 set to be updated
---> Package ORBit2.x86_64 0:2.14.3-5.el5 set to be updated
--> Processing Dependency: libIDL-2.so.0()(64bit) for package: ORBit2
---> Package ghostscript-fonts.noarch 0:5.50-13.1.1 set to be updated
---> Package gnome-vfs2.x86_64 0:2.16.2-6.el5_5.1 set to be updated
--> Processing Dependency: gnome-mount >= 0.4 for package: gnome-vfs2
--> Processing Dependency: gnome-mime-data >= 2.0.0-11 for package:
gnome-vfs2
--> Processing Dependency: shared-mime-info for package: gnome-vfs2
--> Processing Dependency: libfam.so.0()(64bit) for package: gnome-vfs2
--> Processing Dependency: libavahi-common.so.3()(64bit) for package:
gnome-vfs2
--> Processing Dependency: libavahi-client.so.3()(64bit) for package:
gnome-vfs2
--> Processing Dependency: libavahi-glib.so.1()(64bit) for package:
gnome-vfs2
---> Package gnutls.x86_64 0:1.4.1-3.el5_4.8 set to be updated
---> Package libcroco.x86_64 0:0.6.1-2.1 set to be updated
---> Package libgsf.x86_64 0:1.14.1-6.1 set to be updated
--> Processing Dependency: libbonobo-2.so.0()(64bit) for package: libgsf
--> Processing Dependency: libbonobo-activation.so.4()(64bit) for
package: libgsf
---> Package urw-fonts.noarch 0:2.3-6.1.1 set to be updated
--> Processing Dependency: mkfontscale for package: urw-fonts
--> Processing Dependency: mkfontdir for package: urw-fonts
--> Processing Dependency: chkfontpath for package: urw-fonts
--> Running transaction check
---> Package avahi.x86_64 0:0.6.16-10.el5_6 set to be updated
--> Processing Dependency: dbus-python for package: avahi
--> Processing Dependency: libdaemon for package: avahi
--> Processing Dependency: libdaemon.so.0()(64bit) for package: avahi
---> Package avahi-glib.x86_64 0:0.6.16-10.el5_6 set to be updated
---> Package chkfontpath.x86_64 0:1.10.1-1.1 set to be updated
--> Processing Dependency: xfs for package: chkfontpath
---> Package gamin.x86_64 0:0.1.7-8.el5 set to be updated
---> Package gnome-mime-data.x86_64 0:2.4.2-3.1 set to be updated
---> Package gnome-mount.x86_64 0:0.5-3.el5 set to be updated
--> Processing Dependency: libgnome-2.so.0()(64bit) for package: gnome-mount
--> Processing Dependency: libgnome-keyring.so.0()(64bit) for package:
gnome-mount
--> Processing Dependency: libgnomeui-2.so.0()(64bit) for package:
gnome-mount
--> Processing Dependency: libnotify.so.1()(64bit) for package: gnome-mount
--> Processing Dependency: libart_lgpl_2.so.2()(64bit) for package:
gnome-mount
--> Processing Dependency: libbonoboui-2.so.0()(64bit) for package:
gnome-mount
--> Processing Dependency: libgnomecanvas-2.so.0()(64bit) for package:
gnome-mount
---> Package libIDL.x86_64 0:0.8.7-1.fc6 set to be updated
---> Package libbonobo.x86_64 0:2.16.0-1.1.el5_5.1 set to be updated
---> Package shared-mime-info.x86_64 0:0.19-5.el5 set to be updated
---> Package xorg-x11-font-utils.x86_64 1:7.1-3 set to be updated
--> Processing Dependency: libfontenc >= 0.99.2-2 for package:
xorg-x11-font-utils
--> Processing Dependency: libfontenc.so.1()(64bit) for package:
xorg-x11-font-utils
--> Processing Dependency: libXfont.so.1()(64bit) for package:
xorg-x11-font-utils
--> Running transaction check
---> Package dbus-python.x86_64 0:0.70-9.el5_4 set to be updated
--> Processing Dependency: libxml2-python for package: dbus-python
---> Package gnome-keyring.x86_64 0:0.6.0-1.fc6 set to be updated
---> Package libXfont.x86_64 0:1.2.2-1.0.3.el5_1 set to be updated
---> Package libart_lgpl.x86_64 0:2.3.17-4 set to be updated
---> Package libbonoboui.x86_64 0:2.16.0-1.fc6 set to be updated
--> Processing Dependency: libglade2 >= 2.0.0 for package: libbonoboui
--> Processing Dependency: libglade-2.0.so.0()(64bit) for package:
libbonoboui
---> Package libdaemon.x86_64 0:0.10-5.el5 set to be updated
---> Package libfontenc.x86_64 0:1.0.2-2.2.el5 set to be updated
---> Package libgnome.x86_64 0:2.16.0-6.el5 set to be updated
--> Processing Dependency: libxslt >= 1.0.19 for package: libgnome
--> Processing Dependency: libesd.so.0()(64bit) for package: libgnome
--> Processing Dependency: libaudiofile.so.0()(64bit) for package: libgnome
---> Package libgnomecanvas.x86_64 0:2.14.0-4.1 set to be updated
---> Package libgnomeui.x86_64 0:2.16.0-5.el5 set to be updated
---> Package libnotify.x86_64 0:0.4.2-6.el5 set to be updated
--> Processing Dependency: desktop-notification-daemon for package:
libnotify
---> Package xorg-x11-xfs.x86_64 1:1.0.2-5.el5_6.1 set to be updated
--> Processing Dependency: ttmkfdir for package: xorg-x11-xfs
--> Processing Dependency: libFS.so.6()(64bit) for package: xorg-x11-xfs
--> Running transaction check
---> Package audiofile.x86_64 1:0.2.6-5 set to be updated
---> Package esound.x86_64 1:0.2.36-3 set to be updated
--> Processing Dependency: libasound.so.2(ALSA_0.9)(64bit) for package:
esound
--> Processing Dependency: libasound.so.2(ALSA_0.9.0rc4)(64bit) for
package: esound
--> Processing Dependency: libasound.so.2()(64bit) for package: esound
---> Package libFS.x86_64 0:1.0.0-3.1 set to be updated
---> Package libglade2.x86_64 0:2.6.0-2 set to be updated
---> Package libxml2-python.x86_64 0:2.6.26-2.1.2.8.el5_5.1 set to be
updated
updates/filelists_db |
2.7 MB 00:00
---> Package libxslt.x86_64 0:1.1.17-2.el5_2.2 set to be updated
---> Package notification-daemon.x86_64 0:0.3.5-9.el5 set to be updated
--> Processing Dependency: libwnck-1.so.18()(64bit) for package:
notification-daemon
---> Package ttmkfdir.x86_64 0:3.0.9-23.el5 set to be updated
--> Running transaction check
---> Package alsa-lib.x86_64 0:1.0.17-1.el5 set to be updated
---> Package libwnck.x86_64 0:2.16.0-4.fc6 set to be updated
--> Processing Dependency: startup-notification >= 0.5 for package: libwnck
--> Processing Dependency: libstartup-notification-1.so.0()(64bit) for
package: libwnck
--> Processing Dependency: libXRes.so.1()(64bit) for package: libwnck
--> Running transaction check
---> Package libXres.x86_64 0:1.0.1-3.1 set to be updated
---> Package startup-notification.x86_64 0:0.8-4.1 set to be updated
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

==============================================================================================
Package Arch
Version Repository Size
==============================================================================================
Installing:
w3m-img x86_64
0.5.1-18.el5 updates 21 k
Installing for dependencies:
GConf2 x86_64
2.14.0-9.el5 base 1.5 M
ImageMagick x86_64
6.2.8.0-4.el5_5.3 base 3.3 M
ORBit2 x86_64
2.14.3-5.el5 base 263 k
alsa-lib x86_64
1.0.17-1.el5 base 414 k
atk x86_64
1.12.2-1.fc6 base 224 k
audiofile x86_64
1:0.2.6-5 base 107 k
avahi x86_64
0.6.16-10.el5_6 updates 258 k
avahi-glib x86_64
0.6.16-10.el5_6 updates 15 k
bitstream-vera-fonts noarch
1.10-7 base 343 k
cairo x86_64
1.2.4-5.el5 base 386 k
chkfontpath x86_64
1.10.1-1.1 base 15 k
cups-libs x86_64
1:1.3.7-26.el5_6.1 updates 195 k
dbus-python x86_64
0.70-9.el5_4 base 186 k
esound x86_64
1:0.2.36-3 base 130 k
gamin x86_64
0.1.7-8.el5 base 126 k
ghostscript x86_64
8.70-6.el5 base 8.9 M
ghostscript-fonts noarch
5.50-13.1.1 base 801 k
gnome-keyring x86_64
0.6.0-1.fc6 base 166 k
gnome-mime-data x86_64
2.4.2-3.1 base 691 k
gnome-mount x86_64
0.5-3.el5 base 70 k
gnome-vfs2 x86_64
2.16.2-6.el5_5.1 base 1.3 M
gnutls x86_64
1.4.1-3.el5_4.8 base 364 k
gtk2 x86_64
2.10.4-21.el5_5.6 base 6.6 M
hicolor-icon-theme noarch
0.9-2.1 base 25 k
lcms x86_64
1.18-0.1.beta1.el5_3.2 base 177 k
libFS x86_64
1.0.0-3.1 base 30 k
libIDL x86_64
0.8.7-1.fc6 base 87 k
libXcursor x86_64
1.1.7-1.1 base 32 k
libXfixes x86_64
4.0.1-2.1 base 15 k
libXfont x86_64
1.2.2-1.0.3.el5_1 base 246 k
libXft x86_64
2.1.10-1.1 base 44 k
libXi x86_64
1.0.1-4.el5_4 base 26 k
libXinerama x86_64
1.0.1-2.1 base 9.8 k
libXrandr x86_64
1.1.1-3.3 base 15 k
libXrender x86_64
0.9.1-3.1 base 28 k
libXres x86_64
1.0.1-3.1 base 14 k
libart_lgpl x86_64
2.3.17-4 base 75 k
libbonobo x86_64
2.16.0-1.1.el5_5.1 base 524 k
libbonoboui x86_64
2.16.0-1.fc6 base 394 k
libcroco x86_64
0.6.1-2.1 base 129 k
libdaemon x86_64
0.10-5.el5 base 24 k
libfontenc x86_64
1.0.2-2.2.el5 base 19 k
libglade2 x86_64
2.6.0-2 base 96 k
libgnome x86_64
2.16.0-6.el5 base 860 k
libgnomecanvas x86_64
2.14.0-4.1 base 224 k
libgnomeui x86_64
2.16.0-5.el5 base 984 k
libgsf x86_64
1.14.1-6.1 base 113 k
libnotify x86_64
0.4.2-6.el5 base 38 k
librsvg2 x86_64
2.16.1-1.el5 base 178 k
libtiff x86_64
3.8.2-7.el5_6.7 updates 314 k
libwmf x86_64
0.2.8.4-10.2 base 832 k
libwnck x86_64
2.16.0-4.fc6 base 185 k
libxml2-python x86_64
2.6.26-2.1.2.8.el5_5.1 base 713 k
libxslt x86_64
1.1.17-2.el5_2.2 base 488 k
notification-daemon x86_64
0.3.5-9.el5 base 48 k
pango x86_64
1.14.9-8.el5.centos.2 updates 338 k
shared-mime-info x86_64
0.19-5.el5 base 149 k
startup-notification x86_64
0.8-4.1 base 32 k
ttmkfdir x86_64
3.0.9-23.el5 base 46 k
urw-fonts noarch
2.3-6.1.1 base 4.5 M
w3m x86_64
0.5.1-18.el5 updates 1.1 M
xorg-x11-font-utils x86_64
1:7.1-3 updates 78 k
xorg-x11-xfs x86_64
1:1.0.2-5.el5_6.1 updates 73 k

Transaction Summary
==============================================================================================
Install 64 Package(s)
Upgrade 0 Package(s)

Total download size: 39 M
Downloading Packages:
(1/64): libXinerama-1.0.1-2.1.x86_64.rpm |
9.8 kB 00:00
(2/64): libXres-1.0.1-3.1.x86_64.rpm
| 14 kB 00:00
(3/64): libXfixes-4.0.1-2.1.x86_64.rpm
| 15 kB 00:00
(4/64): avahi-glib-0.6.16-10.el5_6.x86_64.rpm
| 15 kB 00:00
(5/64): libXrandr-1.1.1-3.3.x86_64.rpm
| 15 kB 00:00
(6/64): chkfontpath-1.10.1-1.1.x86_64.rpm
| 15 kB 00:00
(7/64): libfontenc-1.0.2-2.2.el5.x86_64.rpm
| 19 kB 00:00
(8/64): w3m-img-0.5.1-18.el5.x86_64.rpm
| 21 kB 00:00
(9/64): libdaemon-0.10-5.el5.x86_64.rpm
| 24 kB 00:00
(10/64): hicolor-icon-theme-0.9-2.1.noarch.rpm
| 25 kB 00:00
(11/64): libXi-1.0.1-4.el5_4.x86_64.rpm
| 26 kB 00:00
(12/64): libXrender-0.9.1-3.1.x86_64.rpm
| 28 kB 00:00
(13/64): libFS-1.0.0-3.1.x86_64.rpm
| 30 kB 00:00
(14/64): libXcursor-1.1.7-1.1.x86_64.rpm
| 32 kB 00:00
(15/64): startup-notification-0.8-4.1.x86_64.rpm
| 32 kB 00:00
(16/64): libnotify-0.4.2-6.el5.x86_64.rpm
| 38 kB 00:00
(17/64): libXft-2.1.10-1.1.x86_64.rpm
| 44 kB 00:00
(18/64): ttmkfdir-3.0.9-23.el5.x86_64.rpm
| 46 kB 00:00
(19/64): notification-daemon-0.3.5-9.el5.x86_64.rpm
| 48 kB 00:00
(20/64): gnome-mount-0.5-3.el5.x86_64.rpm
| 70 kB 00:00
(21/64): xorg-x11-xfs-1.0.2-5.el5_6.1.x86_64.rpm
| 73 kB 00:00
(22/64): libart_lgpl-2.3.17-4.x86_64.rpm
| 75 kB 00:00
(23/64): xorg-x11-font-utils-7.1-3.x86_64.rpm
| 78 kB 00:00
(24/64): libIDL-0.8.7-1.fc6.x86_64.rpm
| 87 kB 00:00
(25/64): libglade2-2.6.0-2.x86_64.rpm
| 96 kB 00:00
(26/64): audiofile-0.2.6-5.x86_64.rpm |
107 kB 00:00
(27/64): libgsf-1.14.1-6.1.x86_64.rpm |
113 kB 00:00
(28/64): gamin-0.1.7-8.el5.x86_64.rpm |
126 kB 00:00
(29/64): libcroco-0.6.1-2.1.x86_64.rpm |
129 kB 00:00
(30/64): esound-0.2.36-3.x86_64.rpm |
130 kB 00:00
(31/64): shared-mime-info-0.19-5.el5.x86_64.rpm |
149 kB 00:00
(32/64): gnome-keyring-0.6.0-1.fc6.x86_64.rpm |
166 kB 00:00
(33/64): lcms-1.18-0.1.beta1.el5_3.2.x86_64.rpm |
177 kB 00:00
(34/64): librsvg2-2.16.1-1.el5.x86_64.rpm |
178 kB 00:00
(35/64): libwnck-2.16.0-4.fc6.x86_64.rpm |
185 kB 00:00
(36/64): dbus-python-0.70-9.el5_4.x86_64.rpm |
186 kB 00:00
(37/64): cups-libs-1.3.7-26.el5_6.1.x86_64.rpm |
195 kB 00:00
(38/64): atk-1.12.2-1.fc6.x86_64.rpm |
224 kB 00:00
(39/64): libgnomecanvas-2.14.0-4.1.x86_64.rpm |
224 kB 00:00
(40/64): libXfont-1.2.2-1.0.3.el5_1.x86_64.rpm |
246 kB 00:00
(41/64): avahi-0.6.16-10.el5_6.x86_64.rpm |
258 kB 00:00
(42/64): ORBit2-2.14.3-5.el5.x86_64.rpm |
263 kB 00:00
(43/64): libtiff-3.8.2-7.el5_6.7.x86_64.rpm |
314 kB 00:00
(44/64): pango-1.14.9-8.el5.centos.2.x86_64.rpm |
338 kB 00:00
(45/64): bitstream-vera-fonts-1.10-7.noarch.rpm |
343 kB 00:00
(46/64): gnutls-1.4.1-3.el5_4.8.x86_64.rpm |
364 kB 00:00
(47/64): cairo-1.2.4-5.el5.x86_64.rpm |
386 kB 00:00
(48/64): libbonoboui-2.16.0-1.fc6.x86_64.rpm |
394 kB 00:00
(49/64): alsa-lib-1.0.17-1.el5.x86_64.rpm |
414 kB 00:00
(50/64): libxslt-1.1.17-2.el5_2.2.x86_64.rpm |
488 kB 00:00
(51/64): libbonobo-2.16.0-1.1.el5_5.1.x86_64.rpm |
524 kB 00:00
(52/64): gnome-mime-data-2.4.2-3.1.x86_64.rpm |
691 kB 00:00
(53/64): libxml2-python-2.6.26-2.1.2.8.el5_5.1.x86_64.rpm |
713 kB 00:00
(54/64): ghostscript-fonts-5.50-13.1.1.noarch.rpm |
801 kB 00:00
(55/64): libwmf-0.2.8.4-10.2.x86_64.rpm |
832 kB 00:00
(56/64): libgnome-2.16.0-6.el5.x86_64.rpm |
860 kB 00:00
(57/64): libgnomeui-2.16.0-5.el5.x86_64.rpm |
984 kB 00:00
(58/64): w3m-0.5.1-18.el5.x86_64.rpm |
1.1 MB 00:00
(59/64): gnome-vfs2-2.16.2-6.el5_5.1.x86_64.rpm |
1.3 MB 00:00
(60/64): GConf2-2.14.0-9.el5.x86_64.rpm |
1.5 MB 00:00
(61/64): ImageMagick-6.2.8.0-4.el5_5.3.x86_64.rpm |
3.3 MB 00:00
(62/64): urw-fonts-2.3-6.1.1.noarch.rpm |
4.5 MB 00:00
(63/64): gtk2-2.10.4-21.el5_5.6.x86_64.rpm |
6.6 MB 00:01
(64/64): ghostscript-8.70-6.el5.x86_64.rpm |
8.9 MB 00:00
----------------------------------------------------------------------------------------------
Total 4.9 MB/s
| 39 MB 00:07
Running rpm_check_debug
Running Transaction Test
Finished Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
Installing :
atk 1/64
Installing :
libXrender 2/64
Installing :
cairo 3/64
Installing :
libtiff 4/64
Installing :
libart_lgpl 5/64
Installing :
audiofile 6/64
Installing :
libXfixes 7/64
Installing :
libfontenc 8/64
Installing :
libXfont 9/64
Installing :
xorg-x11-font-utils 10/64
Installing :
libXcursor 11/64
Installing :
lcms 12/64
Installing :
libXft 13/64
Installing :
libXrandr 14/64
Installing :
libXinerama 15/64
Installing :
startup-notification 16/64
Installing :
libXres 17/64
Installing :
ttmkfdir 18/64
Installing :
libdaemon 19/64
Installing :
libxslt 20/64
Installing :
libxml2-python 21/64
Installing :
dbus-python 22/64
Installing :
avahi 23/64
Installing :
avahi-glib 24/64
Installing :
gnutls 25/64
Installing :
cups-libs 26/64
Installing :
libIDL 27/64
Installing :
ORBit2 28/64
Installing :
libbonobo 29/64
Installing :
libFS 30/64
Installing :
alsa-lib 31/64
Installing :
esound 32/64
Installing :
gamin 33/64
Installing :
libcroco 34/64
Installing :
libXi 35/64
Installing :
shared-mime-info 36/64
Installing :
bitstream-vera-fonts 37/64
Installing :
pango 38/64
Installing :
gnome-mime-data 39/64
Installing :
w3m 40/64
Installing :
hicolor-icon-theme 41/64
Installing :
gtk2 42/64
Installing :
GConf2 43/64
Installing :
libglade2 44/64
Installing :
libgnomecanvas 45/64
Installing :
gnome-keyring 46/64
Installing :
libwnck 47/64
Installing :
notification-daemon 48/64
Installing :
libnotify 49/64
Installing :
libwmf 50/64
Installing :
gnome-vfs2 51/64
Installing :
libgnome 52/64
Installing :
libbonoboui 53/64
Installing :
chkfontpath 54/64
Installing :
libgnomeui 55/64
Installing :
gnome-mount 56/64
Installing :
libgsf 57/64
Installing :
librsvg2 58/64
Installing :
xorg-x11-xfs 59/64
Installing :
urw-fonts 60/64
Installing :
ghostscript 61/64
Installing :
ImageMagick 62/64
Installing :
ghostscript-fonts 63/64
Installing :
w3m-img 64/64

Installed:
w3m-img.x86_64 0:0.5.1-18.el5

Dependency Installed:
GConf2.x86_64 0:2.14.0-9.el5 ImageMagick.x86_64
0:6.2.8.0-4.el5_5.3
ORBit2.x86_64 0:2.14.3-5.el5 alsa-lib.x86_64
0:1.0.17-1.el5
atk.x86_64 0:1.12.2-1.fc6 audiofile.x86_64
1:0.2.6-5
avahi.x86_64 0:0.6.16-10.el5_6 avahi-glib.x86_64
0:0.6.16-10.el5_6
bitstream-vera-fonts.noarch 0:1.10-7 cairo.x86_64
0:1.2.4-5.el5
chkfontpath.x86_64 0:1.10.1-1.1 cups-libs.x86_64
1:1.3.7-26.el5_6.1
dbus-python.x86_64 0:0.70-9.el5_4 esound.x86_64
1:0.2.36-3
gamin.x86_64 0:0.1.7-8.el5 ghostscript.x86_64
0:8.70-6.el5
ghostscript-fonts.noarch 0:5.50-13.1.1
gnome-keyring.x86_64 0:0.6.0-1.fc6
gnome-mime-data.x86_64 0:2.4.2-3.1 gnome-mount.x86_64
0:0.5-3.el5
gnome-vfs2.x86_64 0:2.16.2-6.el5_5.1 gnutls.x86_64
0:1.4.1-3.el5_4.8
gtk2.x86_64 0:2.10.4-21.el5_5.6
hicolor-icon-theme.noarch 0:0.9-2.1
lcms.x86_64 0:1.18-0.1.beta1.el5_3.2 libFS.x86_64
0:1.0.0-3.1
libIDL.x86_64 0:0.8.7-1.fc6 libXcursor.x86_64
0:1.1.7-1.1
libXfixes.x86_64 0:4.0.1-2.1 libXfont.x86_64
0:1.2.2-1.0.3.el5_1
libXft.x86_64 0:2.1.10-1.1 libXi.x86_64
0:1.0.1-4.el5_4
libXinerama.x86_64 0:1.0.1-2.1 libXrandr.x86_64
0:1.1.1-3.3
libXrender.x86_64 0:0.9.1-3.1 libXres.x86_64
0:1.0.1-3.1
libart_lgpl.x86_64 0:2.3.17-4 libbonobo.x86_64
0:2.16.0-1.1.el5_5.1
libbonoboui.x86_64 0:2.16.0-1.fc6 libcroco.x86_64
0:0.6.1-2.1
libdaemon.x86_64 0:0.10-5.el5 libfontenc.x86_64
0:1.0.2-2.2.el5
libglade2.x86_64 0:2.6.0-2 libgnome.x86_64
0:2.16.0-6.el5
libgnomecanvas.x86_64 0:2.14.0-4.1 libgnomeui.x86_64
0:2.16.0-5.el5
libgsf.x86_64 0:1.14.1-6.1 libnotify.x86_64
0:0.4.2-6.el5
librsvg2.x86_64 0:2.16.1-1.el5 libtiff.x86_64
0:3.8.2-7.el5_6.7
libwmf.x86_64 0:0.2.8.4-10.2 libwnck.x86_64
0:2.16.0-4.fc6
libxml2-python.x86_64 0:2.6.26-2.1.2.8.el5_5.1 libxslt.x86_64
0:1.1.17-2.el5_2.2
notification-daemon.x86_64 0:0.3.5-9.el5 pango.x86_64
0:1.14.9-8.el5.centos.2
shared-mime-info.x86_64 0:0.19-5.el5
startup-notification.x86_64 0:0.8-4.1
ttmkfdir.x86_64 0:3.0.9-23.el5 urw-fonts.noarch
0:2.3-6.1.1
w3m.x86_64 0:0.5.1-18.el5
xorg-x11-font-utils.x86_64 1:7.1-3
xorg-x11-xfs.x86_64 1:1.0.2-5.el5_6.1

Complete!
[vuhung@dragon525 ~]$

Reset mysql password

Reset mysql password

[vuhung@ ~]$ sudo /etc/init.d/mysqld stop
Shutting down MySQL. SUCCESS!

[vuhung@ ~]$ sudo /usr/local/mysql/bin/mysqld_safe
--datadir=/usr/local/mysql/data
--pid-file=/usr/local/mysql/data/server.pid --skip-grant-tables &
[1] 18802
[vuhung@ ~]$ 110811 03:04:32 mysqld_safe Logging to
'/usr/local/mysql/data/server.err'.
110811 03:04:32 mysqld_safe Starting mysqld daemon with databases from
/usr/local/mysql/data


[root@dragon525 ~]# mysql -u root
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 1
Server version: 5.5.14-log Source distribution

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mysql> use mysql;
Database changed
mysql> update user set password=PASSWORD("*****") where User='root';
Query OK, 4 rows affected (0.00 sec)
Rows matched: 4 Changed: 4 Warnings: 0

mysql> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> quit
Bye

[vuhung@ ~]$ ps -ef | grep mysql
root 18802 18387 0 03:04 pts/0 00:00:00 /bin/sh
/usr/local/mysql/bin/mysqld_safe --datadir=/usr/local/mysql/data
--pid-file=/usr/local/mysql/data/server.pid --skip-grant-tables
mysql 19090 18802 0 03:04 pts/0 00:00:00
/usr/local/mysql/bin/mysqld --basedir=/usr/local/mysql
--datadir=/usr/local/mysql/data --plugin-dir=/usr/local/mysql/lib/plugin
--user=mysql --skip-grant-tables
--log-error=/usr/local/mysql/data/server.err
--pid-file=/usr/local/mysql/data/server.pid --socket=/var/tmp/mysql.sock
--port=3306
vuhung 19111 18387 0 03:09 pts/0 00:00:00 grep mysql

[vuhung@ ~]$ sudo kill -9 18802 19090
[1]+ 強制終了 sudo /usr/local/mysql/bin/mysqld_safe
--datadir=/usr/local/mysql/data
--pid-file=/usr/local/mysql/data/server.pid --skip-grant-tables
[vuhung@ ~]$ sudo /etc/init.d/mysqld start
Starting MySQL SUCCESS!

[vuhung@ ~]$ sudo su -
[root@525 ~]# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 1
Server version: 5.5.14-log Source distribution

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mysql>


cf. http://www.cyberciti.biz/tips/recover-mysql-root-password.html

Thích tỏ ra nguy hiểm

Nói chính xác hơn là "đã không thông minh lại thích tỏ ra nghệ thuật"

Có thuốc chữa nào cho em find | grep này không?

MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "_n_g" *
MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "_n_g" */*
MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "_n_g" */*/*
MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "_n_g" */*/*/*
MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "_n_g" */*/*/*/*
MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "_n_g" */*/*/*/*/*
MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "_n_g" */*/*/*/*/*/*
MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "_n_g" */*/*/*/*/*/*/*
MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "_n_g" */*/*/*/*/*/*/*/*
MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "_n_g" */*/*/*/*/*/*/*/*/*
grep: */*/*/*/*/*/*/*/*/*: No such file or directory
MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "&n&g" */*/*/*/*/*/*/*/*/*
grep: */*/*/*/*/*/*/*/*/*: No such file or directory
MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "&n&g" */*/*/*/*/*/*/*/*
MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "&n&g" */*/*/*/*/*/*/*
MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "&n&g" */*/*/*/*/*/*
MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "&n&g" */*/*/*/*/*
MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "&n&g" */*/*/*/*
MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "&n&g" */*/*/*
MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "&n&g" */*/*
MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "&n&g" */*
MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$ grep "&n&g" *
MAC08s-iMac:libo34x_ui-vi vuhung$

Cracking password with THC Hydra

If password length is not greater than 5 and contains only lower cases,
it will take less than 1 hour and a half to crack such telnet password.

http://thc.org/thc-hydra/
wget http://www.thc.org/releases/hydra-6.5-src.tar.gz
tar xvzf hydra-6.5-src.tar.gz
cd hydra-6.5-src
./configure --prefix=$HOME; make; make install

[user@serverName hydra-6.5-src]$ cd
[user@serverName ~]$ hydra
Hydra v6.5 (c) 2011 by van Hauser / THC and David Maciejak - use allowed only fo                                       r legal purposes.
Hydra (http://www.thc.org/thc-hydra) starting at 2011-08-10 18:43:14
Syntax: hydra [[[-l LOGIN|-L FILE] [-p PASS|-P FILE]] | [-C FILE]] [-e ns]
 [-o FILE] [-t TASKS] [-M FILE [-T TASKS]] [-w TIME] [-f] [-s PORT] [-S] [-vV]
 [-4|-6] [-x MIN:MAX:CHARSET] [server service [OPT]]|[service://server[:PORT][/O                                       PT]]

Options:
  -R        restore a previous aborted/crashed session
  -S        connect via SSL
  -s PORT   if the service is on a different default port, define it here
  -l LOGIN or -L FILE login with LOGIN name, or load several logins from FILE
  -p PASS  or -P FILE try password PASS, or load several passwords from FILE
  -x MIN:MAX:CHARSET  password bruteforce generation, type "-x -h" to get help
  -e ns     additional checks, "n" for null password, "s" try login as pass
  -C FILE   colon separated "login:pass" format, instead of -L/-P options
  -M FILE   server list for parallel attacks, one entry per line
  -o FILE   write found login/password pairs to FILE instead of stdout
  -f        exit after the first found login/password pair (per host if -M)
  -t TASKS  run TASKS number of connects in parallel (default: 16)
  -W TIME   defines the wait time between connects for one thread in seconds
  -w TIME   defines the max wait time in seconds for responses (default: 20)
  -4 / -6   prefer IPv4 (default) or IPv6 addresses
  -v / -V   verbose mode / show login+pass combination for each attempt
  -U        service module usage details
  server    the target server (use either this OR the -M option)
  service   the service to crack. Supported protocols: cisco cisco-enable cvs ft                                       p[s] http[s]-{head|get} http[s]-{get|post}-form http-proxy icq irc imap ldap2 ld                                       ap3[-{cram|digest}md5] mssql mysql nntp oracle-listener oracle-sid pcnfs pop3 pc                                       anywhere rexec rlogin rsh sip smb smtp smtp-enum snmp socks5 svn teamspeak telne                                       t vnc vmauthd xmpp
  OPT       some service modules need special input (use -U to see details)

Use HYDRA_PROXY_HTTP/HYDRA_PROXY_CONNECT and HYDRA_PROXY_AUTH env for a proxy.
Hydra is a tool to guess/crack valid login/password pairs - use allowed only
for legal purposes! If used commercially, tool name, version and web address
must be mentioned in the report. Find the newest version at http://www.thc.org/t                                       hc-hydra

Examples:
  hydra -l john -p doe 192.168.0.1 imap
  hydra -l john -p doe 192.168.0.1 imap PLAIN
  hydra -l john -p doe 192.168.0.1 imap PLAIN -s 143
  hydra -l john -p doe imap://192.168.0.1/PLAIN
  hydra -l john -p doe imap://[::FFFF:192.168.0.1]:143 -6
[user@serverName ~]$ hydra -x -h
Hydra v6.5 (c) 2011 by van Hauser / THC and David Maciejak - use allowed only for legal purposes.
Hydra (http://www.thc.org/thc-hydra) starting at 2011-08-10 18:45:41
Hydra bruteforce password generation option usage:

  -x MIN:MAX:CHARSET

     MIN     is the minimum number of characters in the password
     MAX     is the maximum number of characters in the password
     CHARSET is a specification of the characters to use in the generation
             valid CHARSET values are: 'a' for lowercase letters,
             'A' for uppercase letters, '1' for numbers, and for all others,
             just add their real representation.

Examples:
   -x 3:5:a  generate passwords from length 3 to 5 with all lowercase letters
   -x 5:8:A1 generate passwords from length 5 to 8 with uppercase and numbers
   -x 1:3:/  generate passwords from length 1 to 3 containing only slashes
   -x 5:5:/%,.-  generate passwords with length 5 which consists only of /%,.-

The bruteforce mode was made by Jan Dlabal, http://houbysoft.com/bfg/
[user@serverName ~]$
[user@serverName ~]$ hydra -l user -x 3:5:a localhost telnet
Hydra v6.5 (c) 2011 by van Hauser / THC and David Maciejak - use allowed only for legal purposes.
Hydra (http://www.thc.org/thc-hydra) starting at 2011-08-10 18:47:10
[DATA] 16 tasks, 1 servers, 12355928 login tries (l:1/p:12355928), ~772245 tries per task
[DATA] attacking service telnet on port 23
Error: Not a TELNET protocol or service shutdown: (null)
Error: Not a TELNET protocol or service shutdown: (null)
Error: Not a TELNET protocol or service shutdown: (null)
Error: Not a TELNET protocol or service shutdown: (null)
Error: Not a TELNET protocol or service shutdown: (null)
Error: Not a TELNET protocol or service shutdown: (null)
Error: Not a TELNET protocol or service shutdown: (null)
Error: Not a TELNET protocol or service shutdown: (null)

[STATUS] 282.00 tries/min, 282 tries in 00:01h, 12355646 todo in 730:15h
The session file ./hydra.restore was written. Type "hydra -R" to resume session.

Change ssh port remotely

How to change ssh port *remotely*

0. yum -y install telnet-server
    Enable telnet under xinetd by editing /etc/xinet.d/telnet (from disable=yes to no)

service telnet
{
        flags           = REUSE
        socket_type     = stream
        wait            = no
        user            = root
        server          = /usr/sbin/in.telnetd
        log_on_failure  += USERID
        disable         = no
}


1. Create a new account telnet123
   Grant sudo or something to telnet123

2. Telnet to the server

3. Change sshd port from 22 to 2200

[root@dragon525 ~]# diff /etc/ssh/sshd_config*
13,14d12
<
< # Stanrdard port
16,19d13
<
< # vuhung 2011/08/10 ported changed to 2200
< Port 2200
<4. Restart sshd: sudo /etc/init.d/sshd restart

5. Login with ssh, new port = 2200

6. Delete user: telnet123

7. Delete package telnet-server or disable telnet (see step 0), using ssh.