Oct 20, 2013

Năm 2012, lượng công việc IT offshore từ Nhật về VN giảm 4% so với 2011

Năm 2012, lượng công việc IT offshore từ Nhật về VN giảm 4% so với 2011 trong khi lượng việc IT offshore từ Nhật sang Ấn Độ và Trung Quốc tăng (theo IPA)
--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Sở TTTT thành phố HCMC: mua i3 vào năm 2013

​​
​Phó giáo đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh ký mua toàn máy i3 vào năm 2013 thế này thì sau khi mua về là out of date luôn các bác nhỉ?

http://bit.ly/19W5vmT