Jul 11, 2014

​​Modified condition/decision coverage for critical software testing

Câu hỏi: Này, với những phần mềm siêu quan trọng đòi hỏi chất lượng cao thì phải test thế nào?

MC/DC là gì?
"Modified condition/decision coverage" (MC/DC) là một cách test như thế. Phương pháp này được sử dụng để test phần mềm điều khiển cất cánh và hạ cánh của máy bay.

MC/DC được áp dụng ở đâu?
MC/DC được dùng 2 tiêu chuẩn
DO-178B DO-178B, Software Considerations in Airborne Systems and Equipment Certification
DO-178C, Software Considerations in Airborne Systems and Equipment Certification
MC/DC cũng được sử dụng bởi NASA.

MC/DC yêu cầu tất cả tất cả các loại test sau
  1.     Each entry and exit point is invoked
  2.     Each decision tries every possible outcome
  3.     Each condition in a decision takes on every possible outcome
  4.     Each condition in a decision is shown to independently affect the outcome of the decision.

Câu hỏi: Bọn em làm website cho bên Chăn ga gối đệm thì có cần áp dụng MC/DC không ạ?
Trả lời: Không em ạ.


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

No comments: