Jun 1, 2013

不如杯在手 已見月當頭

Việt Phủ Thành Chương: 不如杯在手 已見月當頭
Nguyên gốc bởi 弘光帝 (?): 萬事不如杯在手 一生幾見月當頭

May 29, 2013

Một ví dụ về tích hợp FOSS

Kết luận: FOSS không phải là đồ "mì ăn liền". Cần customize để trở
thành sản phẩm thị trường/người dùng chấp nhận.

Đây là một dự án tích hợp cũng kha khá to đấy chứ nhỉ?

- Tự động quét virus, quét nội dung để bảo đảm policy về các từ khóa,
nội dung không cho phép, engine cho anti-virus được up lên bởi IT.
-> ClamAV hoặc AV thương mại.

- Tự động nén và tạo password phức tạp cho file khi được upload lên.
-> Tự làm, tự zip. Không khó đâu.

- Tạo hash key cho việc download trong số ngày được định trước bởi người upload.
-> Tự làm, tự hash. Cơ chế tạo hash, one-time/unique password/hash
không khó. Bạn nào khá thuật toán một tí làm ngon.

- Các file được upload trên tool này sẽ được lưu trữ ít nhất 30 (60,
90) ngày trước khi tự động xóa để IT có thể kiểm tra.
-> Tự đặt rule.

- Optional IP (range IP) được/không được download.
-> Nhiều cách, tự hạn chế bằng web server.

- Log đầy đủ về tình trạng download
-> Tự làm

- Có biểu đồ, xuất report về tình trạng upload/download được!
-> Tự làm. Dùng DB sẽ dễ hơn.

cf. https://www.facebook.com/groups/vietlug/permalink/577962585557957/

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source,
Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not
limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing
lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my
employer(s), associations and/or groups I join.