Mar 21, 2013

Illegal number(s) in the U.S.

Distribution of the following program seems to be illegal.
Transfering it in Japan may get you in legal trouble.

See; http://en.wikipedia.org/wiki/Illegal_prime

Choosing a project management software


Lựa chọn phù hợp với nhu cầu cá nhân (vuhung) (bỏ qua yêu cầu open/close source)
- Jira
- MS Project
- MS Office Project Server
- http://www.comindware.com/
- Redmine (hơi yếu về chức năng, lợi: open, dễ customize)
- Libre Project (giống MS Project, nguồn mở)

Một số yêu cầu cần có với project management software
- Web based
- Collaborative
- Issue tracking
- Scheduling
- Workflow

Các chức năng option (Redmine cũng/đã có hoặc yếu)
- Resource management (với dự án IT hiện tại: optional)
- Portfolio management (cần custimze thêm, chưa có)
- Reporting

Chọn phần mềm nào:
- Tùy vào yêu cầu thực tế
- Lựa theo yêu cầu/nguyện vọng của khách hàng
- De facto standard là quan trọng (MS Project vẫn dominate vào thời điểm viết bài)

Tham khảo danh sách phần mềm quản lý dự án:
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_project_management_software

--  Best Regards, Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興) vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16. http://www.facebook.com/nguyenvuhung Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source: http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/ Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/ Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/ Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/  Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Mar 19, 2013

MingID (明爱的) đã được đổi sang một cái tên Việt hơn: VietID :) hehe Kudos VCCorp :D heheh http://vietid.net/

MingID (明爱的) đã được đổi sang một cái tên Việt hơn: VietejID :) hehe  Kudos VCCorp :D heheh http://vietid.net/

Elementary School Computer Science Education in Vietnam

Kỹ sư Google ngạc nhiên với nền giáo dục IT cho bậc tiểu học ở trường Bế
Văn Đàn, Đà Nẵng.

Anh cho rằng, nền giáo dục Việt Nam là ưu tú, hoàn hảo hơn hẳn giáo dục
Mỹ và rằng, bất kỳ kỹ sư Google nào trải qua kỳ thi tuyển dụng của
Google (rất khó) cũng phải xem xét lại mình nếu qua Việt Nam.

http://neil.fraser.name/news/2013/03/16/

Mar 18, 2013

Start with a vision

Experts endlessly debate whether in-the-end goal or hands-on strategy is more important. Long-term success requires both. But in messy beginning, where information is not clear, progress must start with a decisive vision that can get people pointed in the right direction. "Otherwise you're just moving the furniture,"

Please link the above statement with "technical debt".

Inspired by Martin Narey, a prison manager and

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.