Sep 11, 2013

Software versioning

Luồng: Alpha → Beta → RC → Final (1.0) → Version up (major, minor, bug fix)

Alpha:
<SoftwareName>.0.8.Alpha1.201308xx.r<subversion version>.zip
<SoftwareName>.0.8.Alpha2.201308xx.r<subversion version>.zip
<SoftwareName>.0.8.Alpha3.201308xx.r<subversion version>.zip

Beta (Sau đó):
Beta 2: <SoftwareName>.0.9.Beta1.20130723.r<subversion version>.zip
Beta 2: <SoftwareName>.0.9.Beta2.20130723.r<subversion version>.zip
Beta 3: <SoftwareName>.0.9.Beta3.20130730.r<subversion version>.zip
Beta 4: <SoftwareName>.0.9.Beta4.20130806.r<subversion version>.zip

Release Candidate (Sau đó):
Beta 2: <SoftwareName>.0.9.RC1.20130723.r<subversion version>.zip
Beta 2: <SoftwareName>.0.9.RC2.20130723.r<subversion version>.zip
Beta 3: <SoftwareName>.0.9.RC3.20130730.r<subversion version>.zip
Beta 4: <SoftwareName>.0.9.RC4.20130806.r<subversion version>.zip

Final:
<SoftwareName>.1.0.20130830.r<subversion version>.zip

Version up (Tiếp sau đó):
<SoftwareName>.1.x.y.201309xx.r<subversion version>.zip
<SoftwareName>.2.x.y.201309xx.r<subversion version>.zip

Trong đó:
- Tăng x nếu thêm chức năng (thay đổi lớn)
- Tăng y nếu fix lỗi, sửa nhỏ.

Xem
http://en.wikipedia.org/wiki/Software_versioning#Sequence-based_identifiers

Image source:
http://adullact.net/plugins/mediawiki/wiki/milimail/index.php/Developer_Documentation

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source,
Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not
limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing
lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my
employer(s), associations and/or groups I join.

Gold Plating - to do or not to do

Gold Plating - to do or not to do:

Tình huống:
- Yêu cầu dự án không định rõ ràng,
- Khách hàng yêu cầu thêm/sửa.

Đội phát triển đã hoàn thành những chức năng ghi trong hợp đồng (dù chưa rõ ràng. Tuy nhiên, khi đưa sản phẩm này cho khách hàng xem hoặc team tự đánh giá thì được ý kiến cho rằng: Cần phải hoàn thiện hơn nữa.

Câu hỏi:
- Có làm thêm không?

Câu trả lời:
- Tùy thuộc vào năng lực, thời gian (và nói chung là tài nguyên dự án)
Việc quyết định này liên quan tới cả các vấn đề phi kỹ thuật/quản lý như hợp đồng, quan hệ, đàm phán (khéo hay vụng)

Một số yêu cầu gold plating hay gặp trong software engineering:
- Thêm chức năng (nhỏ)
- Sửa đổi giao diện, user experience tốt hơn
- Performance (load nhanh hơn, xử lý nhanh hơn)
- Hiển thị thông tin chi tiết hơn
- Muốn có "yêu cầu A" ở chức năng X, tương tự như đã làm với chức năng Y (横展開)

Từ khóa liên quan:
- Hoàn thiện, 精査, 横展開

Tham khảo:
http://en.wikipedia.org/wiki/Gold_plating_%28software_engineering%29

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Definition of Done

Vài chuyện hài hước, có thật, kinh nghiệm xương máu trong phát triển hệ thống

Q: Chú làm đến đây rồi
A: 95% rồi anh ạ.

Thưc ra cái 5 = 100% - 95% đó có thể mất hàng tháng để Done, hoặc vĩnh
viễn không Done được
(phải return, Wontfix...)

Một vài lý do:
- Đó là bugfix, không thể plan được
- Issue khó vượt khả năng của "chú" - chú cần support

Tham khảo:
http://hanoiscrum.net/hnscrum/learning/98-dnh-nghia-hoan-thanh-la-gi
https://www.scrum.org/Resources/Scrum-Glossary/Definition-of-Done

www.planbox.com/blog/agile-project-management/done-means-done.html

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source,
Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not
limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing
lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my
employer(s), associations and/or groups I join.

Quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng Công nghệ Thông tin. Nhiều kiến thức đáng tham khảo.

Quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng Công nghệ Thông
tin. Nhiều kiến thức đáng tham khảo.

http://www.slideshare.net/vuhung16plus/06-2011ttbtttt-quy-dinh-ve-lap-va-quan-ly-chi-phi-dau-tu-ung-dung-cong-nghe-thong-tin

Sep 9, 2013

Shock với HTTP X-No-Wiretap

"Here, we define the syntax and semantics of X-No-Wiretap, a HTTP
header-based mechanism for indicating and proving citizenship to
well-intentioned man-in-the-middle parties. It is inspired by the
enormously successful RFC 3514 IPv4 Security Flag and HTTP DNT
header."

cf. http://antimatter15.com/wp/2013/09/x-no-wiretap/