Sep 11, 2013

Quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng Công nghệ Thông tin. Nhiều kiến thức đáng tham khảo.

Quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng Công nghệ Thông
tin. Nhiều kiến thức đáng tham khảo.

http://www.slideshare.net/vuhung16plus/06-2011ttbtttt-quy-dinh-ve-lap-va-quan-ly-chi-phi-dau-tu-ung-dung-cong-nghe-thong-tin

No comments: