Dec 9, 2013

Task/work decomposition - guidelines and rules

Task/work decomposition - guidelines and rules

1. Phân rã theo quy trình.
  Với dự án phát triển phần mềm, có thể phân rã theo thứ tự:
    1) Tìm hiểu yêu cầu
    2) Thiết kế
    3) Lập trình
    4) Kiểm thử.
  Tùy theo quy trình thực tế của dự án để phân chia theo quy trình thích hợp.
 
2. Phân rã theo tổ chức
  1) Bộ phận quản lý
  2) Bộ phận thiết kế
  3) Lập trình
  4) Kiểm thử
  5) Quality assurance
  6) Những người review
  7) Cấp trên, người liên quan, người nhận báo cáo
  Hoặc một ví dụ khác: (Phòng) sales, kế toán, nhân sự, hành chính, IT...
 
3. Phân chia theo thủ tục
  Đây có thể thủ tục của bên A, bên B, quy định của luật pháp và/hoặc các bên liên quan.
 
4. Phân chia theo sản phẩm giao nộp (deliverables)
  Cách làm này đơn giản, trực quan, lấy khách hàng và các sản phẩm giao nộp làm trung tâm.
  Các điều khoản về sản phẩm giao nộp được ghi trong hợp đồng được áp vào schedule.
  Người quản lý dự án theo đó phân rã công việc nhỏ dần theo 1) mục tiêu 2) con người 3) quy trình cần để đạt được sản phẩm đó.
  # Một số người coi đây là practice xấu

5. Phân chia theo hệ thống con
  Một vài "design pattern" như sau:
  - Frontend, backend
  - Client, server
  - Model-View-Control pattern
  - n-tier architecture (layers)
   - Presentation, business, data (3-tier pattern điển hình)

7. Phân chi chức năng con
  Một vài "design pattern" như sau:
  - Màn hình
  - Cơ sở dữ liệu
  - Mạng/phần mềm/phần cứng
  - (Yêu cầu) chức năng/phi chức năng

6. Một vài tips khác:
 - Dùng phần mềm (Libre Project, Microsoft Project, Redmine)
 - Vẽ sơ bộ bằng tay
 - Tìm hiểu quy trình, quy định, thủ tục ở cả bên A và B. *Xây dựng* quy trình nếu cần
 - Breakdown (decompose) tới mức nhỏ nhất có thể
 - Decompose tới mức có thể quản lý được, hoàn thành được, nhưng không quá nhỏ (so với quy mô dự án)
 - Hành động (activity) để đạt được sản phẩm giao nộp (deliverable) khác với công việc cần để làm ra nó
 - Đánh số công việc, nghĩa là có từ điển WBS (WBS dictionary). MS Project, LibreProject đánh số tự động dạng x.y.z... Redmine đánh số tuần tự theo task ID.
 - Dùng MinhMap để tạo WBS và decompose
 - Đặt milestone để kiểm tra tiến độ (khi chạy dự án)
 - Task to: phân rã luôn và ngay thành task con
 - Đặt câu hỏi: Sản phẩm giao nộp trung gian là gì?
 
Tham khảo:

PMI - The Standard for Program Management—Third Edition
PMI - Practice Standard for Work Breakdown Structures
PMI - A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) — Fifth Edition

http://nguyen-vuhung-pmp.blogspot.jp/2012/08/what-is-decomposition-technique-in-pmp.html
http://nguyen-vu-hung.blogspot.jp/2013/03/information-decomposition.html


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Dec 8, 2013

Tam độc: Tham sân si


​Từ điển tiếng Việt (sắp tới) sẽ có các từ
- tham sân si,
- sân si,
- ái ố,
- hỉ nộ.
# Không đưa "tam độc" vào.

Tham, sân, si (貪, 嗔, 癡)
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tam_%C4%91%E1%BB%99c


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Status/Lifecycle of a bug/issue/task

Status/Lifecycle of a bug/issue/task như sau:

New
 Task mới được tạo, chưa assign cho ai
In Progress (Assigned)
 Task đã assign, đang làm
Resolved
 Task đã được làm xong bởi người được assigned, tự review xong. Chờ review chéo hoặc review từ cấp trên hay confirm từ khách hàng.
Feedback
 Vì một lý do nào đó, task bị "trả lại" cho người tạo ra nó.
 Ví dụ: Tester X tìm ra lỗi #6868 assign cho developer Y. Y kiểm tra lại và thấy đó không phải là lỗi do mình gây ra. Khi đó Y sẽ "feedback" lại task #6868 cho X để X assign cho người thích hợp.
Incomplete
 Task thiếu thông tin, cần được làm rõ.
 Ví dụ: Tester X tìm ra lỗi #6767 assign cho developer Y. Y không thể tái hiện được lỗi đó. Khi đó Y sẽ mask task #6767 là "Incomplete" và assign cho X để X phân tích thêm.
Closed
 Done. đóng task.
Rejected
 Task sai. đóng lại.
Pending
 Treo task, tạm thời chưa làm.
 Có thể đẩy lùi task sang sprint sau nhưng không đóng task.
Reopen
 Mở lại 1 task/issue đã đóng.
 Ví dụ: Developer Y fixed xong lỗi #7070 và Tester X đã closed lỗi đó. Tuy nhiên sau đó Tester X phát hiện lỗi này chưa được fix hẳn. Khi đó Tester X reopen lại lỗi #7070.
Verified
 Issue/lỗi đã được verified bởi tester X sau khi tiếp nhận báo cáo lỗi từ phía khách hàng.
Invalid
 Issue/lỗi sai. Failed alert. Close.
Wontfix
 Không phải làm. Lý do "wontfix" có thể là: báo cáo sai, chưa cần thiết phải làm/fix trong sprint hiện tại, tuy là lỗi nhưng có workaround nên chấp nhận được, hoặc độ ưu tiên/cần thiết của task là thấp
Duplicated
 Task bị trùng lặp với một task khác. Close.
Closed
 Done, đóng task.

​Tham khảo: ​
1. A life cycle of a bug:
2. Design a workflow with Redmine:
--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

​Nguyên lý thiết kế giao diện: Step Left/Wizard

​Nguyên lý thiết kế giao diện: Step Left/Wizard​
​ khá đơn giản và trực quan. Một vài điểm nhấn:

- Đây là giao diện cổ điển, đơn giản
- Của những năm 80s, 90s
- Dành cho desktop application
- Bị shadow bởi các xu hướng thiết kế giao diện từ cuối những năm 2000
- Thao tác tuần tự: Từ trên xuống dưới, từ trái qua phải
- Nên áp dụng cho một quy trình, thủ tục
  (và hệ quả là thiết kế giao diện) khi cần.

​​
http://ui-patterns.com/patterns/StepsLeft

The user is about to go through the process of filling in data over several steps and is in need of guidance.

http://ui-patterns.com/patterns/Wizard
The user wants to achieve a single goal which consists of multiple dependable sub-tasks.

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Combined GPS and Glanass improves accuracy and performance

Cả GPS và Glanass đều có sai số. Sử dụng kết hợp và có hiệu chỉnh cả GPS và Glanass cải thiện được độ chính xác đáng kể.

​​
http://electronicdesign.com/test-amp-measurement/real-world-drive-tests-declare-verdict-gpsglonass


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.