Dec 8, 2013

Status/Lifecycle of a bug/issue/task

Status/Lifecycle of a bug/issue/task như sau:

New
 Task mới được tạo, chưa assign cho ai
In Progress (Assigned)
 Task đã assign, đang làm
Resolved
 Task đã được làm xong bởi người được assigned, tự review xong. Chờ review chéo hoặc review từ cấp trên hay confirm từ khách hàng.
Feedback
 Vì một lý do nào đó, task bị "trả lại" cho người tạo ra nó.
 Ví dụ: Tester X tìm ra lỗi #6868 assign cho developer Y. Y kiểm tra lại và thấy đó không phải là lỗi do mình gây ra. Khi đó Y sẽ "feedback" lại task #6868 cho X để X assign cho người thích hợp.
Incomplete
 Task thiếu thông tin, cần được làm rõ.
 Ví dụ: Tester X tìm ra lỗi #6767 assign cho developer Y. Y không thể tái hiện được lỗi đó. Khi đó Y sẽ mask task #6767 là "Incomplete" và assign cho X để X phân tích thêm.
Closed
 Done. đóng task.
Rejected
 Task sai. đóng lại.
Pending
 Treo task, tạm thời chưa làm.
 Có thể đẩy lùi task sang sprint sau nhưng không đóng task.
Reopen
 Mở lại 1 task/issue đã đóng.
 Ví dụ: Developer Y fixed xong lỗi #7070 và Tester X đã closed lỗi đó. Tuy nhiên sau đó Tester X phát hiện lỗi này chưa được fix hẳn. Khi đó Tester X reopen lại lỗi #7070.
Verified
 Issue/lỗi đã được verified bởi tester X sau khi tiếp nhận báo cáo lỗi từ phía khách hàng.
Invalid
 Issue/lỗi sai. Failed alert. Close.
Wontfix
 Không phải làm. Lý do "wontfix" có thể là: báo cáo sai, chưa cần thiết phải làm/fix trong sprint hiện tại, tuy là lỗi nhưng có workaround nên chấp nhận được, hoặc độ ưu tiên/cần thiết của task là thấp
Duplicated
 Task bị trùng lặp với một task khác. Close.
Closed
 Done, đóng task.

​Tham khảo: ​
1. A life cycle of a bug:
2. Design a workflow with Redmine:
--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

No comments: