Dec 8, 2013

Tam độc: Tham sân si


​Từ điển tiếng Việt (sắp tới) sẽ có các từ
- tham sân si,
- sân si,
- ái ố,
- hỉ nộ.
# Không đưa "tam độc" vào.

Tham, sân, si (貪, 嗔, 癡)
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tam_%C4%91%E1%BB%99c


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

No comments: