May 17, 2011

Tieng Nhat

出向: Làm cho công ty khác
確定年月日時刻 Giờ, ngày tháng quyết định
所定労働時間 Thời gian làm việc đã chỉ định
マスタ  = bảng (của cơ sở dữ liệu)

Dich thuat

Trăng hôm nay cao quá = 月が綺麗ですね
Trăng hôm nay cao tít = 月が綺麗ですね

Chơi chữ một tí