Feb 15, 2017

Pair programming & Coding dojo & Agile

Tình hình:
- Team mới thành lập
- Trình độ, background, cách làm... có sự vênh.
- (Và có thể) dẫn tới mâu thuẫn âm ỉ trong team

Mục tiêu:
- Tạo sự đồng thuận trong team
- Xây dựng team agile theo hướng scrum hơn

Ý tưởng:
Team mình bỏ ra 1-2 ngày làm coding dojo (là lập trình viên chính) nhỉ?

Trong giai đoạn đầu của dự án, khi team member còn chưa thống nhất được cách làm,
có sự vênh về cả cách thiết kế, coding, xử lý vấn đề và cách nhìn vấn đề...
thì cả team ngồi lại với nhau theo cách này sẽ rất có lợi.

Chú ý:
- Chỉ có 1 keyboard và 1 màn hình
- Cả team ngồi cùng nhau
- Thay nhau code
- Người ngồi sau review giúp luôn
- Những người liên quan code phụ (nếu muốn)
- lập trình viên chính pair và code

Nếu làm pair programming thì chỉ cần Hải, Luật join là chính.
Theo cách này thì sau 1 thời gian, coder chính của dự án
sẽ như hai bình thông nhau, thống nhất được về thiết kế, coding, problem solving...

Tham khảo:
1. Pair programming
http://www.codinghorror.com/blog/2007/11/pair-programming-vs-code-reviews.html
2. Tiến thêm 1 bước nữa: Coding dojo
http://www.slideshare.net/wouterla/coding-dojo-in-5-minutes

​Nguồn ảnh: Techcrunch.​
​​

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

No comments: