Feb 16, 2017

How to write daily reports / Viết báo cáo ngày thế nào

How to write daily report 
(dành cho IT staffs, developers)

Chú ý chung
Viết report hàng ngày, vào buổi chiều tối trước đi khi về
Viết thật ngắn
Nếu đề cập tới issue: ghi issue ID (Jira, backlog.jp...)
Nội dung daily report:
Ngày hôm nay đã làm gì?
Ngày mai sẽ làm gì
Có vấn đề gì, khó khăn gì cản trở công việc không?

Các chú ý khác
- Tập hợp report ở một nơi 
- Dễ tìm
- Dễ đọc theo từng người
- Dễ đọc cho cả nhóm
- Vừa nhìn được tổng thể 
- Dễ so sánh (tiến độ, issue) của lần viết trước và sau 

Ai đọc report?
- Thành viên dự án
- Những người liên quan đến dự án
- Sếp, sếp của sếp
- Khách hàng

Viết report cho ai?
- Cho mình
- Cho tất cả những người liên quan

Tham khảo


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

No comments: