Jun 25, 2010

Hoàn thiện kỹ năng làm việc

1. Sinh viên: Nhận bài tập với yêu cầu rõ ràng, mức độ dễ từ giáo viên

2. Sinh viên mới ra trường, dưới 1 năm kinh nghiệm: Làm việc dưới sự
chỉ đạo của Team Lead, Project Manager (phân tích hộ).

3. Sau 1 năm kinh nghiệm: Chủ động phân tích, giải quyết vấn đề.

4. Sau 1.5-2 năm kinh nghiệm: Biết cách đề xuất giải quyết những bài toán tích hợp lớn hơn,
những vấn đề kỹ thuật lớn hơn.

5. Sau 2 năm:  Có khả năng quản lý team, từ 3-4 người trở lên.

Để "level up", Đại cần chủ động hơn, hoàn thành công việc cho dù
yêu cầu không rõ ràng (thiếu thông tin).

Tây có câu này rất hay: Practice makes perfect.

Waterfall vs. Spiral

Mô hình phát triển phần mềm ở công ty nhà nước làm nói chung là Waterfall.

Họ cung cấp cho đối tác *rất* ít thông tin.
Sau khi phân tích, thiết kế, phát triển, test toàn bộ
mới đưa cho họ kiểm chứng.

Rủi ro là nếu phát sinh vấn đề ở một trong các bước trên sẽ khó quay lại.

Đặc trưng khác của công ty nhà nước Việt Nam là:

1. Ít giao tiếp, trao đổi -> thiếu thông tin dẫn tới làm sai, thiếu.
2. Chậm.

Spiral model theo hướng phát triển prorotype, lặp lại quy trình phát triển
nhiều lần ép khác hàng giải quyết *trực tiếp* vấn đề 1. ở trên.

cf.
http://en.wikipedia.org/wiki/Waterfall_model
http://en.wikipedia.org/wiki/Spiral_model