Jun 25, 2010

Hoàn thiện kỹ năng làm việc

1. Sinh viên: Nhận bài tập với yêu cầu rõ ràng, mức độ dễ từ giáo viên

2. Sinh viên mới ra trường, dưới 1 năm kinh nghiệm: Làm việc dưới sự
chỉ đạo của Team Lead, Project Manager (phân tích hộ).

3. Sau 1 năm kinh nghiệm: Chủ động phân tích, giải quyết vấn đề.

4. Sau 1.5-2 năm kinh nghiệm: Biết cách đề xuất giải quyết những bài toán tích hợp lớn hơn,
những vấn đề kỹ thuật lớn hơn.

5. Sau 2 năm:  Có khả năng quản lý team, từ 3-4 người trở lên.

Để "level up", Đại cần chủ động hơn, hoàn thành công việc cho dù
yêu cầu không rõ ràng (thiếu thông tin).

Tây có câu này rất hay: Practice makes perfect.

1 comment:

在宅ライター募集 said...
This comment has been removed by a blog administrator.