Jun 25, 2010

Waterfall vs. Spiral

Mô hình phát triển phần mềm ở công ty nhà nước làm nói chung là Waterfall.

Họ cung cấp cho đối tác *rất* ít thông tin.
Sau khi phân tích, thiết kế, phát triển, test toàn bộ
mới đưa cho họ kiểm chứng.

Rủi ro là nếu phát sinh vấn đề ở một trong các bước trên sẽ khó quay lại.

Đặc trưng khác của công ty nhà nước Việt Nam là:

1. Ít giao tiếp, trao đổi -> thiếu thông tin dẫn tới làm sai, thiếu.
2. Chậm.

Spiral model theo hướng phát triển prorotype, lặp lại quy trình phát triển
nhiều lần ép khác hàng giải quyết *trực tiếp* vấn đề 1. ở trên.

cf.
http://en.wikipedia.org/wiki/Waterfall_model
http://en.wikipedia.org/wiki/Spiral_model

No comments: