Jul 25, 2012

Nhận định về Redmine

Pros
1. Mã mở, miễn phí
2. Quản lý tổng thể dự án
Cons
3. Chưa quản lý được tiền, nhân sự (HR) (mặc định, không dùng plugin)
4. Tính tương thích của plugin chưa cao; cài đặt chưa dễ dàng