May 14, 2012

Cơ cấu tổ chức (doanh nghiệp)

Tổ chức dạng ma trận (matrix) phối hợp giữa cách tổ chức
theo chức năng(functional structure) và divisional structure. Trong
cơ cấu này, nhân viên được chia theo cả hai chiều trong tương
quan của ma trận hai chiều giữa chức năng và phòng với các
quan hệ từ "lỏng", "cân bằng" tới "chặt" trong cân đối giữa
chức năng của nhân viên/sản phẩm/chức năng.

Cũng ở kiểu tổ chức này, nhân viên thuộc chịu sự quản lý
của cả hai phòng (và do đó có hai "sếp")

Ở đây, tổ chức theo chức năng "chặt" được coi là một dạng
đặc biệt khi nhân viên chỉ thuộc sự chỉ đạo của một Phòng
Chức Năng hoặc một Phòng theo sản phẩm.

Tham khảo:
http://en.wikipedia.org/wiki/Organizational_structure#Functional_structure
http://en.wikipedia.org/wiki/Organizational_structure#Divisional_structure
http://en.wikipedia.org/wiki/Organizational_structure#Matrix_structure

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source:
http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not
limited Linux Users' Groups,
Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal
opinion and is *not*
the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

No comments: