May 15, 2012

PMO là gì, sự cần thiết, cách setup

Note:
- Ở đây, PMO được xét cho một công ty ICT với các dự án phát triển phần mềm và hệ thống cụ thể
- Cần tổng quát hóa các nội dung sau với PMO của một tổ chức/công ty trong trường hợp tổng quát.

PMO là gì?
PMO, viết tắt của Project/Programme/Portfolio Management, là tổ chức tương đương với (IT) director trong một công ty được tổ chức theo mô hình chức năng và division, có trách nhiệm hỗ trợ, chuẩn hóa quy trình phát triển một cách tập trung. Trong trường hợp cần thiết, PMO có thể trực tiếp can thiệp và quản lý dự án.

Vì sao cần PMO? Chức năng của PMO là gì?
- Truyền đạt kinh nghiệm quản lý dự án, đặc biệt trong các khâu: Quản lý phạm vi dự án, nâng cao chất dự án/sản phẩm
- Chuẩn hóa quy trình phát triển, guidelines,
- Đưa ra một view chung cho các dự án, chương trình, portfolio trong tổng thể công ty
- Quản lý stakeholder trong các dự án tốt hơn
- Đặc biệt, giúp đội phát triển "phiên dịch" các yêu cầu (ở mức business) thành thiết kế, yêu cầu công việc có thể thực hiện được bởi kỹ sư, lập trình viên
- Đánh giá KPI trong quá trình thực hiện dự án cũng như khi dự án kết thúc
- Tổng kết, hệ thống hóa kiến thức phát triển dự án
- Xây dựng team
- Tư vấn, hỗ trợ, nâng cao năng lực quản lý, kỹ thuật trong *các* team

Tổ chức PMO
Tham khảo:
- http://www.cio.com/article/29887/Why_You_Need_a_Project_Management_Office_PMO_
- http://www.pmostep.com/201.0HomeValue.htm
- http://www.slideshare.net/anandsubramaniam/project-management-office-pmo

Các bước thực hiện PMO
1. Dài hạn và tổng thể:
- Thử nghiệm với dự phát phát triển mới nhất của NN.
- Tổng kết, rút kinh nghiệm.
- Lặp lại với các dự án tiếp theo.
2. Chi tiết:
- Định nghĩa chiến lược của PMO
- Làm việc cùng PM (các dự án), định nghĩa xác định đầu công việc, các tồn tại
- Triển khai theo dõi, hỗ trợ và can thiệp cùng các dự án
- Lặp lại với các dự án tiếp theo

Nhân sự:
- Cần một người PMOer
- PMOer làm việc chính với PM của (các dự án) và report tới CEO

Đề xuất:
- Dưới hình thức contract PMO
- Tư vấn, hỗ trợ (mọi công đoạn) dự án phát triển (cũng như chương trình (programme) cũng như portfolio nếu cần)
--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source: http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited Linux Users' Groups,
Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not*
the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

No comments: