Jan 31, 2015

Migrating from chatwork to slack (?)

Bên mình (phát triển phần mềm, hệ thống) đang xem xét chuyển công cụ chat từ Chatwork.com sang slack.com

Xin chia sẻ một số thông tin đã tìm hiểu được.

Câu hỏi và yêu cầu đặt ra là:
- Dùng công cụ nào để giúp team members (ở nhiều nơi), giao tiếp hiệu quả?
- Công cụ giao tiếp này tích hợp với các công cụ phát triển (phần mềm) khác như task management systems, content management, source code management systems
- Giao diện đơn giản, thân thiện
- Thỏa mãn nhiều đối tượng: testers, developers, product owners (non-tech đi)

Các công cụ này phải hỗ trợ cả text messaging, voice chat và screen sharing

So sánh Chatwork và Slack:
http://nguyen-vuhung-pmp.blogspot.com/2015/01/something-about-slack-versus-chatwork.html

Một ví dụ về cách dùng Slack:
http://nguyen-vuhung-pmp.blogspot.com/2015/01/something-about-slack-versus-chatwork.html

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Jan 29, 2015

Something about Slack (versus Chatwork)

Something about Slack (versus Chatwork):

- Easy to mention people, group with @, just like FB, twitter: @peopleName, @groupName, or @all.

- (Paid) Connect customers/external partner: Get outsiders to the channels.

- Really well integration: 
   + Integrate with Jira, Trello. Change assignee on Slack.
   + Paste files on Google Drive (and dropbox). Preview/view like (like FB's file), not only showing just the links
  
- Great search engine: Better than chatwork.

- Better UI/UX than Chatwork. More Ajax.

- Great API, much better than Chatwork.

- English is more friendly with international users.

- 1B$ invested. Great potential, great investment: http://techcrunch.com/2014/10/23/slack-is-raising-another-round-at-up-to-a-1b-valuation/

- Many SepTech's members have been using Slack and they are giving very postivie feedbacks about Slack.

Slack: https://slack.com/
Slack integration: https://slack.com/integrations
Chatwork: http://chatwork.com/

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Google Apps Script (+Slack) versus Chatwork + Chatwork API.

Google Apps Script (+Slack) có lẽ mạnh và uyển chuyển hơn Chatwork + Chatwork API.

Ví dụ về phần mềm quản lý thời gian (giờ về, giờ đến, xin nghỉ...) bằng Google Apps Script +Slack
https://github.com/masuidrive/miyamoto

Điểm nhấn:
App này scan text có dạng:
- Ohayo
- Otsukare
- ...
và tự phân tích, sau đó đưa vào Google Drive
https://github.com/masuidrive/miyamoto#%E4%BC%9A%E8%A9%B1%E4%BE%8B


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Jan 27, 2015

It is almost true that there is no dedicated QA in Facebook

A Facebook engineer confirms "It is almost true that there is no dedicated QA in FB".

QA ở FB thực hiện thế nào?
- Automated testing
- Dùng chính các công ty kết nối tới hệ thống/dịch vụ của FB để test (tích hợp)
- Nhân viên FB dùng và test luôn FB
- Test các bản pre-release chặt
- Hiện error log và xem nó, luôn và ngay, ai cũng xem

Metrics cho QA là gì
- KLOC
- Thời gian để chạy (automation test)
- Tỉ lệ thành công của users report, graphs of workflows

Tham khảo:
http://www.quora.com/Is-it-true-that-Facebook-has-no-testers


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.