Jan 27, 2015

It is almost true that there is no dedicated QA in Facebook

A Facebook engineer confirms "It is almost true that there is no dedicated QA in FB".

QA ở FB thực hiện thế nào?
- Automated testing
- Dùng chính các công ty kết nối tới hệ thống/dịch vụ của FB để test (tích hợp)
- Nhân viên FB dùng và test luôn FB
- Test các bản pre-release chặt
- Hiện error log và xem nó, luôn và ngay, ai cũng xem

Metrics cho QA là gì
- KLOC
- Thời gian để chạy (automation test)
- Tỉ lệ thành công của users report, graphs of workflows

Tham khảo:
http://www.quora.com/Is-it-true-that-Facebook-has-no-testers


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

No comments: