May 9, 2013

Number of Facebook users

Number of Facebook users reported by the company: (and populations)
1. China 500K/1337M
2. Vietnam 13.7M/88M
3. Japan 13.8M/127.7M

May 8, 2013

patch and diff


Định nghĩa "patch" và đôi điều liên quan:

1. osswatch: "A patch is a record of changes made to a set of resources":
-> Định nghĩa tốt. Thích từ "resource" = tài nguyên, bao gồm cả (text) files, binaries, ảnh, mọi thứ

2. Wikipedia: A patch is a piece of software designed to fix problems with, or update a computer program or its supporting data.
-> Định nghĩ hợp với phần mềm

3. Lịch sử: "patch" là tên một lệnh trên Linux và là output của lệnh diff trên Linux.

May 7, 2013

Dịch từ chuyên môn Anh - Việt

'Pinch to reflow text' -> "Miết để co dãn văn bản"
"Pinch" dịch là "miết co dãn" (Cảm ơn anh Vũ Xuân Lương, tác giả Vietlex)